Wsparcie dla osób starszych
2015-10-20
Nasze społeczeństwo się starzeje. Konieczne są więc działania wychodzące naprzeciw potrzebom osób po 60. roku życia. Także Małopolski Urząd Wojewódzki stara się, aby tych działań było jak najwięcej i by były one jak najbardziej zróżnicowane.

Pomoc po wyjściu ze szpitala

Z różnych źródeł dochodziły do nas sygnały o tym, że zdarza się, iż starsze osoby nie mają wsparcia, szczególnie po wyjściu ze szpitala. A przecież właśnie ten czas jest dla nich szczególnie trudny, niejednokrotnie decydujący o powrocie do zdrowia i samodzielności. Senior opuszczający szpital otrzymuje od lekarza zalecenia, których spełnienie niejednokrotnie przekracza jego siły. Dlatego zdecydowaliśmy o wsparciu gmin w tworzeniu systemu pomocy opartego na wymianie informacji oraz indywidualizacji oferty pomocy. Projekt ma za zadanie wsparcie seniorów w dochodzeniu do zdrowia, poprzez pomoc w realizacji konkretnych potrzeb. Projekt zakłada koordynację działań różnych podmiotów w celu zapewnienia całościowego podejścia do sytuacji seniora.
W efekcie powstało 20 nowatorskich projektów. Na ich realizację przekażemy w 2015 r. dotację w wysokości ponad 160 tys. zł. Na rok 2016 zaplanowano ponad 1,6 mln zł. Wszystko po to, aby starsze osoby po wyjściu ze szpitala nie tylko nie musiały tam wracać, ale także czuły, że w tych trudnych dla siebie chwilach nie są same.

Kluby Samopomocy

Wobec postępującego procesu starzenia się społeczeństwa oraz zjawiska wykluczenia społecznego osób starszych coraz ważniejsza staje się aktywizacja seniorów. Temu celowi służy projekt realizowany z inicjatywy Wojewody Małopolskiego od 2012 roku przez gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Polega on na tworzeniu Klubów Samopomocy - ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży. Celem istnienia ośrodków jest integracja społeczna seniorów oraz integracja międzypokoleniowa. Działaniami priorytetowymi jest zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalno-rekreacyjnych osób starszych, poprzez motywowanie ich do aktywności intelektualnej i fizycznej. Powstające Kluby Samopomocy wykorzystują przy tym potencjał uczestników – osób w podeszłym wieku jak i młodzieży. Następuje wymiana wiedzy i umiejętności między pokoleniami poprzez, np. krzewienie lokalnych tradycji, wspólne odrabianie szkolnych zadań domowych, naukę obsługi komputera i przeglądarek internetowych. Dla seniorów szczególnie ważne jest funkcjonowanie w społeczności i aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, gdyż zapobiega to wykluczeniu społecznemu. Projekt przyczynia się także do promowania idei wolontariatu.
Obecnie zadanie jest realizowane w 41 gminach województwa – dofinansowane są 1853 miejsca dla osób w podeszłym wieku i dla młodzieży. Z roku na rok wzrasta liczba gmin zainteresowanych udziałem w projekcie oraz liczba uczestników klubów. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 roku.

Program „Senior-WIGOR”

W 2015 roku ruszył program „Senior-WIGOR”. Zakłada on wsparcie jednostek samorządu, szczególnie o niskich dochodach lub dużej liczbie seniorów, ale także tych z brakiem infrastruktury służącej do opieki nad osobami starszymi poza miejscem ich zamieszkania. W programie chodzi przede wszystkim o to, by seniorzy mogli aktywnie spędzać czas, przebywając w rodzinnej atmosferze. Dlatego w domach „Senior-WIGOR” są pomieszczenia m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do Internetu). Seniorom zapewniony jest także ciepły posiłek.
Na razie dzięki programowi w województwie małopolskim zostanie utworzonych 9 dziennych domów „Senior-WIGOR”. Program ma potrwać do 2020 roku.

Turnusy opiekuńcze

Wsparcia potrzebują też rodziny osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Rodziny te niejednokrotnie są nadmiernie obciążone sprawowaniem opieki. Dlatego z inicjatywy wojewody małopolskiego opracowano program mający na celu odciążenie opiekunów w ich codziennych obowiązkach. W tym celu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji organizowane są, we współpracy z samorządami gminnymi oraz organizacjami pozarządowymi, dwutygodniowe turnusy opiekuńcze. Dzięki nim, opiekunowie mają czas na załatwienie ważnych życiowych spraw, takich jak wizyta u lekarza, pobyt w szpitalu, wyrobienie dokumentów czy remont mieszkania, ale także na chwilowy odpoczynek.

Od 2008 roku do 30 czerwca 2015 r. na turnusy wyjechało prawie 2 tysiące osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W pierwszym okresie realizacji projektu współpracowaliśmy tylko z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu, że do projektu w 2014 roku włączyły się samorządy gminne, można było pomóc większej liczbie potrzebujących osób. Co istotne coraz więcej jest gmin chętnych do współpracy.
Rok temu turnusy opiekuńcze współorganizowaliśmy z 71 gminami. 1 lipca 2015 r. ruszyła kolejna edycja (zakończy się 31 grudnia 2016 roku) – tym razem będziemy ją realizować we współpracy z podmiotami pozarządowymi oraz z 96 gminami. Dzięki przeznaczonym na ten cel przez wojewodę prawie 440 tys. zł, będzie możliwe zorganizowanie dwutygodniowych turnusów opiekuńczych dla kolejnych 585 osób. Oznacza to, że tyle samo ich rodzin lub opiekunów otrzyma wsparcie.
seniorzy002
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj