Pomoc rolnikom poszkodowanym w czasie suszy
2015-10-19
Małopolska to jedno z województw, które poniosły w tym roku najmniejsze straty w wyniku suszy rolniczej. Do tej pory w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy złożyli 1587 wniosków o pomoc. Do pomocy zakwalifikowało się 1490 wniosków, na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł.

W 2015 roku w wyniku suszy rolniczej poszkodowanych zostało ok. 3181 gospodarstw rolnych z terenu 68 gmin województwa małopolskiego. Uszkodzone zostały głównie: uprawy sadownicze, rośliny okopowe, rośliny strączkowe, użytki zielone oraz warzywa. Powierzchnia uszkodzonych upraw wynosi ok. 13 571 ha. Największe szkody odnotowano w gminach Radgoszcz, Łącko, Łukowica, Olesno, Szczucin.

Rada Ministrów uchwałą z dnia 31 sierpnia 2015 r., wprowadziła program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r. suszy. W programie przewiduje się m.in. możliwość udzielenia poszkodowanym producentom rolnym pomocy finansowej na każdy hektar powierzchni upraw, na której wystąpiła susza. Pomoc wynosi 648 zł na 1 ha owocujących drzew i krzewów owocowych i 324 zł na 1 ha pozostałych upraw rolnych. Wielkość pomocy będzie pomniejszona o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej połowa powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie była ubezpieczona co najmniej od jednego z ryzyk.

Do tej pory w powiatowych biurach ARiMR złożonych zostało 1587 wniosków rolników o udzielenie pomocy. Stanowi to połowę wszystkich złożonych wniosków o oszacowanie szkód. Do pomocy zakwalifikowało się 1490 wniosków, na łączną kwotę 2 512 885,83 zł.

Największą ilość wniosków które zakwalifikowały się do udzielenia pomocy odnotowano w powiatach:
  • nowosądeckim - 606;
  • limanowskim - 395;
  • dąbrowskim - 300;
Równocześnie producenci rolni którzy doznali szkód spowodowanych suszą mogą skorzystać z innych form pomocy ustanowionych uchwałą Rady Ministrów z 31 sierpnia 2015 r.:
  • Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, gospodarstwach rybackich lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą.
  • Pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Rolnicy, będą także mogli ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia jak i umarzanie w całości lub części bieżących składek. Pomoc ta udzielana będzie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez suszę;
  • Odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane przez suszę, udzielanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych;
  • Ulg w podatku rolnym za 2015 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, udzielanych przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.
ziemniaki_susza
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj