TURNUSY OPIEKUŃCZE
2015-01-19
Wojewoda Małopolski, we współpracy z podmiotami pozarządowymi realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pn.: „Wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i wymagających stałej opieki, mające na celu odciążenie ich w codziennych obowiązkach, poprzez zorganizowanie podopiecznym całodobowego, okresowego pobytu w postaci turnusów opiekuńczych w ośrodkach wsparcia lub podobnych placówkach świadczących usługi opiekuńcze”.

Zadanie realizowane jest od 1 października 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Wojewody Małopolskiego oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, biorących udział w projekcie, możliwe stało się zorganizowanie dwutygodniowych turnusów opiekuńczych dla 402 osób. Od 1 października do 31 grudnia 2014 roku dofinansowano 140 pobytów na turnusach, natomiast w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku planowane jest dofinansowanie 262 pobytów na turnusach opiekuńczych.

Najważniejsze zasady dotyczące realizacji zadania:
1. Program opieki krótkoterminowej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w postaci turnusów opiekuńczych przeznaczony jest wyłącznie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, pozostających pod opieką rodzin lub innych osób.
2. Zadaniem objęte mogą być wyłącznie osoby, które uzyskają z ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, dofinansowanie do pobytu na turnusie opiekuńczym w postaci zasiłku celowego (dotyczy osób albo rodzin o dochodach nieprzekraczających kryterium dochodowego) lub specjalnego zasiłku celowego (dotyczy osób albo rodzin o dochodach przekraczających kryterium dochodowe).
3. Dofinansowanie pobytu jednej osoby na dwutygodniowym turnusie opiekuńczym realizowane będzie w relacji 50/50, czyli maksymalnie 50% kosztów turnusu opiekuńczego, z tym, że nie więcej niż w kwocie 750 zł, może zostać dofinansowanych z budżetu Wojewody Małopolski, a pozostała część kosztów z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
4. W turnusach opiekuńczych uczestniczyć będą przede wszystkim mieszkańcy gmin, które zadeklarowały chęć współpracy z Wojewodą Małopolski poprzez wspólne finansowanie pobytu. Natomiast mieszkańcy pozostałych gmin, spełniający warunki realizacji zadania, będą mogli uczestniczyć w projekcie, pod warunkiem posiadania przez organizatora wolnych miejsc na turnusach.
5. W rozstrzygniętym otwartym konkursie ofert wyłoniona została mniejsza ilość możliwych do zorganizowania dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, niż planowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie udział osób w zadaniu. Dlatego w pierwszej kolejności z turnusów opiekuńczych mogą skorzystać osoby, które uzyskają większe niż 50% dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
6. Wniosek o udział w turnusach opiekuńczych beneficjenci składają bezpośrednio do organizatora wyłonionego w ramach otwartego konkursu ofert.
7. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby do uczestnictwa w turnusie opiekuńczym podejmuje organizator biorąc pod uwagę liczbę miejsc jakimi dysponuje, stan zdrowia beneficjenta oraz posiadane możliwości do zapewnienia odpowiednich warunków pobytu i właściwej opieki.
8. Organizatorzy turnusów, celem właściwej realizacji projektu mogą pozyskiwać dodatkowo wkład finansowy z innych źródeł, z wyłączeniem opłat pobieranych od uczestników, ich rodzin i opiekunów. Wyłączenie nie dotyczy osób samotnie gospodarujących o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, pozostających pod opieką własnych rodzin lub innych osób. W takim przypadku dopłata do turnusu opiekuńczego nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kosztem turnusu a sumą dofinansowania z budżetu Wojewody Małopolskiego i maksymalnej wysokości specjalnego zasiłku celowego przyznanego przez gminę.

Realizatorami programu opieki krótkoterminowej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w postaci turnusów opiekuńczych, wyłonionymi w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów pozarządowych są:

1. Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach
Turnusy opiekuńcze w Domu Pielęgnacyjnym im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach to forma opieki stacjonarnej osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji poprzez zapewnienie: miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 i 4 osobowych, wyżywienia z uwzględnieniem diet, opieki pielęgniarskiej, konsultacji lekarskich wg potrzeb, organizacji czasu wolnego, itp.

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy województwa małopolskiego niezdolni do samodzielnej egzystencji, pozostający pod opieką rodzin lub innych osób, z wyjątkiem osób z niewydolnością układu krążenia i oddechowego, chorych na padaczkę lub z tendencjami do przechodzenia w tzw. stan padaczkowy, chorych zakaźnie i psychicznie.

Od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015 r. przewiduje się organizację 10 dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, na których każdorazowo uczestnikami będzie 15 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych. W roku 2014 z 3 zorganizowanych turnusów opiekuńczych skorzystało 39 osób. Ze względów organizacyjnych nie został przeprowadzony 1 turnus opiekuńczy.

W 2015 roku planowane jest zorganizowanie w Wadowicach 6 dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, w których uczestniczyć będzie łącznie 90 osób. Koszt turnusu opiekuńczego wynosi 1500 zł.

Kontakt do organizatora:
pani Stanisława Wodyńska
Tel. 33 823 56 45, 604 510 960
Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły
ul. Barska 17
34-100 Wadowice

2. Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy

Opieka, pielęgnacja i rehabilitacja 192 osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki w formie dwutygodniowych turnusów opiekuńczych w Centrum „Ostoja” w Woli Batorskiej koło Niepołomic.

Od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015 r. przewiduje się 16 dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, na których każdorazowo uczestnikami będzie 12 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych. W roku 2014 z 5 zorganizowanych turnusów opiekuńczych skorzystało 60 osób.

W 2015 roku planowane jest zorganizowanie w Woli Batorskiej koło Niepołomic 11 dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, w których uczestniczyć będą łącznie 132 osoby.

Centrum Ostoja przyjmuje osoby sygnalizujące swoje potrzeby ze schorzeniami takimi jak: stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe, Parkinson, po udarach i urazach mózgu, ze schorzeniami narządu ruchu i neurologicznymi. Ośrodek nie może zabezpieczyć prawidłowej opieki osobom z zaburzeniami pamięci, Alzheimerem, niezorientowanym w czasie i miejscu.

Ponieważ beneficjentami będą osoby ze znaczną niepełnosprawnością, organizator zapewnia wsparcie psychologiczne, gdyż osoby te przyzwyczajone są do opieki sprawowanej przez rodzinę. Ponadto, w czasie turnusu opiekuńczego zorganizowane będą zajęcia usprawniających dla beneficjentów, aby pobyt w ośrodku pozwolił na poprawę jakości życia i poprawę aktywności społecznej.

W trakcie pobytu planowana jest szeroko pojęta rehabilitacja w celu usamodzielnienia dostosowanego do możliwości uczestnika. W miarę możliwości uczestników, przewidywane są zajęcia rekreacyjne i integracyjne, takie jak: Nordic Walking w pobliskiej puszczy, Tai Chi, grill, karaoke.
Koszt turnusu opiekuńczego wynosi 1500 zł.

Kontakt do organizatora:
pan Stefan Chłopicki
Tel. 12 422 28 11
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków

3. Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Beneficjentami bezpośrednimi proponowanego programu będą osoby starsze, samotne, z problemami zdrowotnymi lub w inny sposób okaleczone, korzystające w codziennych czynnościach z pomocy osób trzecich (opiekunowie, sąsiedzi, daleka rodzina, pracownicy socjalni itp.). Uczestnikami turnusów opiekuńczych będą osoby z terenu całej Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się pod stałą opieką MOO PCK.

Stowarzyszenie planuje zorganizować 3 turnusy opiekuńcze, w których udział weźmie łącznie 60 osób (po 20 osób każdorazowo). W 2014 roku odbył się jeden turnus, w którym uczestniczyło 14 osób.

W roku 2015 Stowarzyszenie zorganizuje w Mszanie Dolnej dwa turnusy opiekuńcze dla 40 osób. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie spędzą 14 dni w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża. Ośrodek jest stosunkowo mały, dzięki czemu stwarza miłą i domową atmosferę. Atutem jest również położenie Ośrodka blisko lasu, w dolinie potoku Szklanówka, u stóp pasma góry Lubogoszczy.

PCK dołoży starań aby uatrakcyjnić pobyt zarówno zajęciami kulturalno-oświatowymi, ogólnorozwojowymi jak i zajęciami rehabilitacyjnymi, które będą miały na celu podtrzymanie ogólnej sprawności ciała i umysłu osób starszych oraz poprawy stanu ich zdrowia.
Koszt turnusu opiekuńczego wynosi 1463,40 zł.

Kontakt do organizatora:
pani Beata Szczepanik
Tel. 12 422 91 15 w. 34
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Studencka 19
31-116 Kraków

W roku 2014 w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej zorganizowanych zostało w sumie 9 dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, w których uczestniczyło łącznie 113 osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i tyleż rodzin lub opiekunów zostało odciążonych od codziennego wspierania podopiecznych. Dzięki temu rodziny i opiekunowie osób chorych, starszych i niepełnosprawnych uzyskali czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw np. pobyt w szpitalu, remont mieszkania czy na odpoczynek.

W roku 2014 w turnusach uczestniczyło 113 ze 140 osób, które organizatorzy turnusów zadeklarowali przyjąć w ramach realizacji zadania w swoich ośrodkach. Całkowity koszt realizacji zadania w okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 roku wyniósł: 178 700 zł, z tym że z budżetu Wojewody Małopolskiego przekazano łącznie 84 000 zł, pozostałą część sfinansowały gminy województwa małopolskiego biorące udział w projekcie.
Podczas dwutygodniowego pobytu na turnusach opiekuńczych uczestnikom zapewniono całodobową opiekę, pomoc medyczną i pielęgniarską z uwzględnieniem zaleceń lekarskich a także wyżywienie z uwzględnieniem posiłków dietetycznych.

Zadanie zaplanowane na 2014 r. w całości zrealizowały gminy: Bochnia (Miasto), Trzebinia, Czernichów, Michałowice, Sułoszowa, Zielonki, Chełmiec, Krynica-Zdrój, Nawojowa, Lipnica Wielka, Nowy Targ, Brzeszcze, Pałecznica, Budzów, Miasto Tarnów, Brzeźnica, Mucharz, Stryszów oraz Wadowice. Na poziomie 80 % i więcej zadanie zrealizowały gminy: Andrychów, Zembrzyce, Limanowa, Wielka Wieś, Mogilany, Drwinia.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku planowane jest dofinansowanie 262 pobytów na turnusach opiekuńczych. Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach planuje zorganizować w tym czasie 6 dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, na których każdorazowo uczestnikami będzie 15 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych. W roku 2015 z oferty Stowarzyszenia skorzysta 90 osób.

Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy planuje zorganizować w tym czasie w Woli Batorskiej koło Niepołomic 11 dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, na których każdorazowo uczestnikami będzie 12 osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W roku 2015 z oferty Fundacji skorzystają 132 osoby.

Realizację zadania uzupełnią 2 dwutygodniowe turnusy opiekuńcze dla 40 osób zorganizowane w Mszanie Dolnej przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wyniesie niespełna 413 000 zł. Z budżetu Wojewody Małopolskiego przekazana zostanie dotacja w łącznej wysokości ponad: 194 000 zł, pozostałą część sfinansują gminy województwa małopolskiego biorące udział w projekcie, a także sami organizatorzy turnusów w postaci wkładu własnego oraz społecznej pracy wolontariuszy.

Aktualnie w Woli Batorskiej k. Niepołomic realizowany jest przez Fundację na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy, pierwszy turnus opiekuńczy w roku 2015. Ze względów organizacyjnych leżących po stronie ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w zadaniu, z pomocy Fundacji korzysta 6 osób na 12 możliwych miejsc, zabezpieczonych w terminie od 5 do 18 stycznia 2015 roku.

Terminy kolejnych turnusów opiekuńczych dla 12 osób każdy, realizowanych przez Fundację:
1. 19.01 – 01.02.2015 r.
2. 02.02 – 15.02.2015 r.
3. 16.02 – 01.03.2015 r.
4. 02.03 – 15.03.2015 r.
5. 16.03 – 29.03.2015 r.
6. 13.04 – 26.04.2015 r.
7. 27.04 – 10.05.2015 r.
8. 11.05 – 24.05.2015 r.
9. 25.05 – 07.06.2015 r.
10. 08.06 – 21.06.2015 r.

Terminy kolejnych turnusów opiekuńczych dla 15 osób każdy, realizowanych przez Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach:
1. 04.04 – 17.04.2015 r.
2. 18.04 – 01.05.2015 r.
3. 02.05 – 15.05.2015 r.
4. 16.05 – 29.05.2015 r.
5. 30.05 – 12.06.2015 r.
6. 13.06 – 26.06.2015 r.

Dokładne terminy kolejnych turnusów opiekuńczych dla 20 osób każdy, realizowanych przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Mszanie Dolnej, nie zostały jeszcze wyznaczone. Z oferty realizacji zadania wynika, iż turnusy te odbędą się w okresie od kwietnia do czerwca 2015 roku.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj