PROMESY DLA MAŁOPOLSKICH SAMORZĄDÓW
2014-09-01
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Do 28 sierpnia 2014 roku Małopolska otrzymała promesy w łącznej wysokości blisko 146 milionów złotych.

Z rezerwy celowej budżetu państwa obejmującej środki na usuwanie skutków powodzi dotychczas Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało promesy 143 jednostkom samorządu terytorialnego.

Łącznie jest to kwota 122 794 000,00 zł, w ramach której zostaną sfinansowane 492 zadania, w tym:

127 gmin – realizacja 426 zadań, kwota: 75 984 000,00 zł,

15 powiatów – realizacja 63 zadań, kwota: 43 120 000,00 zł,

samorząd województwa – realizacja 2 zadań, kwota: 3 690 000,00 zł.

W ramach I transzy promes w lutym 2014 r. przyznano środki 125 samorządom na realizację 259 zadań. Była to kwota 81 840 000,00 zł, zwiększona o promesy dla 2 samorządów (o 194 000,00 zł). Łącznie I transza wyniosła 82 034 000,00 zł.

W lipcu 42 samorządy otrzymały promesy na realizację 50 zadań związanych z odbudową lub remontem infrastruktury komunalnej zniszczonej w 2010 roku. Promesy wyniosły wówczas 14 000 000,00 zł, w tym:

38 gmin – 11 890 000 na realizację 45 zadań,

4 powiaty – 2 110 000 na realizacje 5 zadań.

W związku ze stratami, które wystąpiły na terenie województwa w maju, lipcu i sierpniu 2014 r., przyznano promesy 33 samorządom. Łącznie było to 26 760 000,00 zł na realizację 90 zadań, w tym:

28 gmin – 15 840 000,00 zł na realizację 77 zadań,

4 powiaty – 7 480 000,00 zł na realizację 12 zadań,

samorząd województwa – 3 440 000,00 zł na realizację 1 zadania.

W ramach oszczędności powstałych z I transzy (w wysokości 19 090 000,00 zł) 86 jednostkom przyznano ponadto promesy na realizację 93 zadań, w tym:

76 gminom – 13 060 000,00 zł na realizację 82 zadań,

10 powiatom – 6 030 000,00 zł na realizację 11 zadań.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało również promesy na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych. Łącznie jest to kwota 23 039 000,00 zł, w tym:

14 gmin – realizacja 15 zadań, kwota: 18 782 000,00 zł,

2 powiaty – realizacja 2 zadań, kwota: 157 000,00 zł,

samorząd województwa – realizacja 3 zadań, kwota: 4 100 000,00 zł.

Wykaz zadań priorytetowych 2014 rok - I transza

Dodatkowe promesy - straty 2010 rok

Zadania zgłoszone do realizacji - straty maj, lipiec, sierpień 2014 rok

Promesy - oszczędności
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj