ZAKOŃCZONO PRACE PROJEKTOWE NAD REKULTYWACJĄ ZBIORNIKA W TRZEBINI
2014-08-14
Efektem inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych (Fundusz Spójności) i krajowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie między innymi zrekultywowanie zbiornika o powierzchni 10,5 ha, co przełoży się na oddziaływanie na sąsiednie tereny. Wpłynie to pośrednio na poprawę warunków życia mieszkańców sąsiednich terenów.

Celem projektu Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach "Górka" w Trzebini jest trwałe wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz zbiornika odcieków (w szczególności poprzez eliminację emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych) oraz doprowadzenie do rekultywacji przyrodniczej i zagospodarowanie terenów zieleni.

Obiekt będący przedmiotem projektu został zaliczony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do tzw. „bomb ekologicznych”, jako stwarzający poważne zagrożenie dla środowiska. Realizacja projektu jest niezbędna, ze względu na pozostawienie w dawnym kamieniołomie „Górka” odpadów stałych po produkcji tlenku glinu. Odpady te zostały umieszczone w znajdującej się w dnie kamieniołomu strefie źródliskowej. Kontakt odpadów z wodą powoduje powstawanie odcieków, które charakteryzują się wysoką alkalicznością, silnym zmineralizowaniem oraz wysoką zawartością substancji organicznych i metali. Są to czynniki wpływające bardzo szkodliwie na środowisko naturalne.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do uzyskania tzw. „niebieskiego” i „zielonego” efektu ekologicznego.

„Efekt niebieski” będzie możliwy dzięki odpompowaniu i unieszkodliwieniu cieczy zalegającej w dnie kamieniołomu, a następnie poprzez odizolowanie części hałdy od ewentualnych wód gruntowych, wykonanie drenażu, udrożnienie sztolni. Na terenie inwestycji zostanie wykonany zbiornik wodny o charakterze przyrodniczym zasilany czystymi wodami źródliskowymi.

„Efekt zielony” zostanie osiągnięty między innymi dzięki ułożeniu warstwy izolacyjnej i glebotwórczej. Kolejny etap to obsiew i obsadzenie terenu krzewami i drzewami. Działania będą prowadzone z zachowaniem znajdującej się na terenie inwestycji flory i fauny chronionej prawem.

W przypadku tego rodzaju inwestycji, na projekt składały się różnego rodzaju plany, opracowania i uzgodnienia, tworzone etapowo, które wymagały uzyskania różnego rodzaju pozwoleń administracyjnych, w tym w szczególności Decyzji – pozwolenie na budowę, która została wydana przez Starostę Chrzanowskiego 8 lipca 2014 r. i posiada już status „ostatecznej”. Po odebraniu przez Zamawiającego (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie) dokumentacji projektowej Wykonawca Kontraktu nr 1 przystąpi do realizacji głównej części przedsięwzięcia czyli prac budowlanych mających na celu osiągnięcie podstawowego celu inwestycji tj. trwałego wyeliminowania negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz zbiornika odcieków.

Inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VIG” sp. z o.o. (lider) i Investeko S.A. (partner). Umowa na zaprojektowanie i wykonanie rekultywacji zbiornika odpadów (Kontrakt nr 1) została zawarta 11 kwietnia 2013 r. na kwotę 13 099 500 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

Nadzór inwestycyjny nad realizacją zadania sprawuje Grontmij Polska sp. z o.o.. Umowa na pełnienie nadzoru (Kontrakt nr 2) została zawarta 12 marca 2013 r. na kwotę 667 644 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

Wykonawcy obydwu kontraktów zostali wybrani w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakończenie całości inwestycji jest zaplanowane na koniec 2015 roku.
muw małopolski urząd wojewódzkiLOGO UE FUNDUSZ SPOJNOSCI EU+FS_P-kolorLOGO UE INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj