PRAWO DO REKOMPENSATY ZA NIERUCHOMOŚCI
2014-07-24
Jeszcze do 27 sierpnia 2014 r. właściciele nieruchomości bądź ich spadkobiercy mogą składać wnioski o potwierdzenie prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

Do dnia 27 sierpnia 2014 r. zainteresowane osoby (właściciele nieruchomości bądź ich spadkobiercy) mogą składać wnioski o potwierdzenie prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami RP. Wnioski takie mogą składać osoby, które wykażą że nie zrobiły tego do 31.12.2008 r. (w terminie wskazanym w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2005 r., nr 169, poz. 1418 z późn. zm), z uwagi na niespełnienie przez właściciela nieruchomości wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium państwa polskiego. Także do 27 sierpnia 2014 roku osoby, którym odmówiono potwierdzenia prawa do rekompensaty z powodu niespełnienia przesłanki zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium RP mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania.

Prawo do rekompensaty będzie przysługiwało właścicielom nieruchomości, którzy mieli miejsce zamieszkania na byłym terytorium państwa polskiego w rozumieniu przedwojennych przepisów, wskazanych wprost w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. Przepisy te dopuszczają możliwość posiadania kilku miejsc zamieszkania. Prawo do rekompensaty przysługuje nie tylko tym właścicielom, którzy opuścili byłe terytorium RP w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., ale także tym, którzy z przyczyn związanych z II wojną światową nie mogli powrócić na byłe terytorium państwa polskiego.

Organ właściwy do rozpoznania wniosku:
• O potwierdzanie prawa do rekompensaty zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. jest
1) wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy będącego właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej albo

2) wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby będącej właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli o zaliczenie ubiegają się spadkobiercy tej osoby, albo

3) wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednego z wnioskodawców wskazanego przez pozostałych, jeżeli współwłaściciele nieruchomości mieszkają lub mieszkali w różnych województwach, albo

4) wojewoda właściwy ze względu na miejsce złożenia wniosku, jeżeli nie można określić właściwości zgodnie z pkt 1-3.

• O wznowienie postępowania w przypadku posiadania decyzji o odmowie potwierdzenia prawa do rekompensaty organem właściwym jest ten, który ostatni rozpoznawał wniosek i wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji (właściwy wojewoda lub Minister Skarbu Państwa).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 195)
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj