NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ
2014-05-23
Wojewoda Małopolski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych. Komisje będą opiniować oferty w konkursie na realizację zadań edukacyjnych dotyczących wsparcia romskiej mniejszości etnicznej w 2014 roku.

Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536, ze zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

Zgłoszenia można składać w formie pisemnej (na specjalnym formularzu) w terminie do czternastu dni od daty publikacji ogłoszenia w sekretariacie Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 (pokój 119) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: bw@malopolska.uw.gov.pl

OGŁOSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj