NAGRODY SPECJALNE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
2014-05-08
Można już składać wnioski w sprawie nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są za wybitne, nowatorskie rozwiązania, zastosowane w dziedzinie pomocy społecznej.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:
• indywidualnej - pracownikom socjalnym,
• zespołowej - jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Nagrody przyznawane są za wybitne, nowatorskie rozwiązania, zastosowane w dziedzinie pomocy społecznej. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Nagrody przyznawane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej ( Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658).

Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej powinien zawierać:
1) dane o kandydacie:
a) imię i nazwisko,
b) miejsce pracy z adresem lub miejsce prowadzonej działalności z adresem,
c) stanowisko lub funkcję,
d) numer telefonu oraz faksu,

2) nazwę i adres wnioskodawcy,
3) uzasadnienie wniosku.

Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej powinien zawierać:
1) dane o jednostce typowanej do nagrody lub podmiocie typowanym do nagrody:
a) nazwę jednostki lub podmiotu i adres,
b) numer telefonu i faksu,

2) nazwę i adres wnioskodawcy,
3) uzasadnienie wniosku.

Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć oddzielnie dla każdego kandydata (jeśli zgłaszający podmiot przedstawia kilku kandydatów):
1) opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody,
2) materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak: opracowania, fotografie, wycinki prasowe,
3) co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

Podmioty składające wnioski powinny zapoznać się ze wspomnianym wyżej rozporządzeniem i uwzględnić w składanych wnioskach jego zapisy.

Wnioski należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie do 31 lipca 2014 r. na adres:
ul. Basztowa 22
31 – 156 Kraków
W przypadku wniosków składanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj