NOWA USTAWA O CUDZOZIEMCACH
2014-04-29
Z początkiem maja wchodzi w życie nowa ustawa o cudzoziemcach. Najważniejsze zmiany dotyczą m. in. sposobu składania wniosku o zezwolenia na pobyt i czasu, na jaki udziela się zezwolenia na pobyt.

1 maja 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), określająca zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach.

Najważniejsze zmiany:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, lub pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemiec będzie musiał złożyć osobiście nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobierane będą odciski linii papilarnych.

Wydłużono z 2 do 3 lat maksymalny okres, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy.

Zaproponowano także nowe rozwiązania dla cudzoziemców studiujących stacjonarnie na polskich uczelniach. Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy dla studiujących cudzoziemców będzie przyznawane na okres 15 miesięcy (czyli 1 roku i 3 miesięcy). W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie przebywał w Polsce krócej niż 1 rok, wówczas zezwolenie będzie przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo 3 miesięcy.

Natomiast cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na kolejnym roku, otrzymają zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat, a nie jak do tej pory na rok. Zmiany obejmą także cudzoziemców-absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy poszukują w Polsce pracy. Będą oni mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku.

Nowością ujętą w ustawie jest przyznanie jednego zezwolenia - zarówno na pobyt, jak i na pracę. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę w ramach jednej procedury. Procedura wydawania zezwoleń na pracę nie zostanie zlikwidowana. Pracodawca nadal będzie miał możliwość uzyskania zezwolenia na pracę, które będzie uprawniało m.in. do ubiegania się o wizę dla cudzoziemca chcącego pracować w Polsce.

W nowej ustawie wprowadzono zapis, że cudzoziemiec, który ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy nie będzie musiał przedstawiać tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Wystarczające będzie wykazanie, że ma zapewnione w Polsce miejsce zamieszkania.

Do postępowań administracyjnych niezakończonych do dnia wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach decyzją ostateczną i wszczętych przed tym dniem będą stosowane dotychczasowe przepisy.

Więcej informacji:
TUTAJ

PREZENTACJA
logo Polska tu mieszkam (1)
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj