ODBUDOWA PO KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH
2014-01-17
193 mln złotych przekazano w 2013 roku małopolskim samorządom na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej i usuwanie skutków osuwisk. Za tę kwotę wyremontowano między innymi ok. 365 km dróg.

Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w 2013 roku otrzymały środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom.

W ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa ,,powódź” Wojewoda Małopolski zawarł umowy ze 151 jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z 134 gminami, 16 powiatami i Województwem Małopolskim. Umowy podpisano na realizację 552 zadań, w tym 486 zadań realizowanych przez gminy, 64 zadań realizowanych przez powiaty oraz 2 zadań realizowanych przez Województwo Małopolskie. Koszt tych zadań 161 598 832,00 zł, w tym z gminami na kwotę 103 224 001,00 zł, z powiatami na kwotę 53 539 587,00 zł oraz z Województwem Małopolskim na kwotę 4 835 244,00 zł.

w wyniku zawartych umów jednostki samorządu terytorialnego odbudowały lub wyremontowały:
- 364,955 km dróg, w tym 274,094 km gminnych, 90,561 km powiatowych, 0,300 km dróg wojewódzkich;
- 39 mostów, w tym 32 gminne, 6 powiatowych, 1 wojewódzki;
- 65 przepustów, w tym 41 gminnych, 23 powiatowe, 1 wojewódzki.

Ponadto gminy odbudowały lub wyremontowały 4 kładki, 8 obiektów urządzeń sieci kanalizacyjnej, 6,321 km sieci kanalizacji deszczowej, 4 obiekty sieci wodociągowej, 4 stacje uzdatniania wody, 2 oczyszczalnie ścieków, 1 szkołę podstawową, 1 szkołę średnią, 1 przedszkole, 3,132 km rowów odwadniających, 6 innych obiektów komunalnych.

W ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa "osuwiska" Wojewoda Małopolski zawarł umowy z 26 jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z 20 gminami, 5 powiatami i Województwem Małopolskim na realizację 38 zadań, w tym 27 zadań realizowanych przez gminy, 9 zadań realizowanych przez powiaty oraz 2 zadań realizowanych przez Województwo Małopolskie. Umowy dotacji zostały zawarte na łączną kwotę 31 456 615,00zł,w tym z gminami na kwotę 13 152 672,00 zł, z powiatami na kwotę 11 162 674,00 zł oraz z Województwem Małopolskim na kwotę 7 141 269,00 zł.

W wyniku zawartych umów jednostki samorządu terytorialnego wykonały:
- 5 dokumentacji geologiczno-inżynierskich i 1 dokumentację hydrogeologiczną;
- 12 dokumentacji projektowo-budowlanych;
- 1 wykup gruntów;
- 12 robót stabilizujących/zabezpieczających osuwiska.

OSUWISKA

Powołany przez Wojewodę Małopolskiego Wojewódzki Zespół dokonuje analizy oraz oceny zadań zgłaszanych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego pod względem formalnym, jak i możliwości oraz zasadności ich realizacji. Wojewódzki Zespół zaopiniował 46 zadań, dla 28 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 22 gmin, 5 powiatów i Samorządu Województwa.

Wojewódzki Zespół opiniuje także zadania realizowane w ramach Programu Priorytetowego (przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska) realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wojewódzki Zespół zaopiniował 3 zadania, dla miasta Kraków, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brzeźnicy (powiat bocheński).
Odbudowa infrastruktury komunalnejOsuwisko1Odbudowa infrastruktury komunalnej1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj