NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – LISTA RANKINGOWA
2013-12-02
Jest już gotowa ostateczna lista rankingowa wniosków ocenionych w naborze na 2014 r. w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.

Wstępna lista rankingowa projektów została opublikowana 30 października 2013 r. Jednostki samorządu terytorialnego miały 14 dni na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń do oceny przyznanej przez Komisję.
Wpłynęło 8 zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej oraz listy wniosków niespełniających wymogów formalnych. Odwołania złożyły: Gmina Bukowno, Gmina Chełmiec, Gmina Libiąż, Gmina Podegrodzie, Gmina Wielka Wieś, Powiat Brzeski oraz Powiat Wadowicki (odwołania złożone do dwóch projektów).

20 listopada 2013 r. Komisja oceniająca wnioski, uwzględniając zastrzeżenia Gminy Chełmiec i Gminy Wielka Wieś, wprowadziła zmiany we wstępnej liście rankingowej. Ostatecznie na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań ujęto 66 projektów, w tym 25 powiatowych i 41 gminnych.

27 listopada 2013 r. Wojewoda Małopolski podpisał ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. 29 listopada 2013 r. lista ta została przedstawiona Ministrowi Administracji i Cyfryzacji do zatwierdzenia.

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie na 2014 r. zatwierdzoną przez Wojewodę Małopolskiego wraz z Arkuszem Oceny Merytorycznej wniosków w ramach NPPDL - etap II.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW

ARKUSZ OCENY MERYTORYCZNEJ
schetynowka droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj