NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - NABÓR WNIOSKÓW NA 2014 R.
2013-08-30
Od 01 września do 30 września 2013 r. gminy i powiaty mogą starać się o przyznanie dotacji w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów inwestycji drogowych planowanych na 2014 r. Dotacja nie może przekroczyć 3 milionów złotych. W latach 2013-2015, w każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski – nie więcej niż dwóch zadań.

Wnioski samorządów oceni pod względem formalnym i merytorycznym komisja powołana przez wojewodę małopolskiego. Wstępna lista rankingowa zostanie zamieszczona na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Wnioskodawcy mogą zgłaszać zastrzeżenia do list rankingowych w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia. Zastrzeżenia wnioskodawców są równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny złożonego wniosku. Wnosząc zastrzeżenie, wnioskodawca może dopełnić wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu. Komisja rozpatrzy zastrzeżenia a następnie Wojewoda przekaże listę zakwalifikowanych wniosków Ministrowi Administracji i Cyfryzacji, który zatwierdza ostateczną listę wniosków objętych dofinansowaniem.

Na realizację Programu w roku 2014 dla Małopolski zaplanowano kwotę 71 mln 460 tys. złotych.

Harmonogram naboru wniosków na 2014 r.:

od 01 września do 30 września 2013 r. – nabór wniosków

do 31 października 2013 r. - rozpatrzenie i ocena wniosków przez komisję, ogłoszenie wstępnych list rankingowych wniosków

w ciągu 14 dni od ogłoszenia wstępnej listy rankingowej – zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych

do 30 listopada 2013 r. - rozpatrzenie przez komisję zastrzeżeń, ogłoszenie przez Wojewodę ostatecznych list rankingowych i przedłożeniem ich do zatwierdzenia przez ministra

do 20 grudnia 2013 r. – zatwierdzenie przez ministra list zakwalifikowanych wniosków

Dokumenty do pobrania związane z naborem i oceną wniosków o dofinansowanie zadań w 2014 r.

Zaktualizowana Karta Oceny Merytorycznej

Zaktualizowana Karta Informacyjna Projektu

Wszelkie informację dotyczące naboru wniosków można uzyskać na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz pod numerami telefonów:

Stanisław Pajor, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Budżetu Urzędu 12 392 13 37, Agnieszka Talaga 12 392 15 31.

Wnioski wraz załącznikami oraz wypełnioną kartą informacyjną projektu należy kierować na adres: Wydział Programów Rządowych i Budżetu Urzędu Małopolski Urząd Wojewódzki ul. Basztowa 22, 31-256 Kraków
droga_Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj