PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ – OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY
2013-07-04
Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem elektronicznym. Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Zdrowie” pod hasłem: „Podmioty wykonujące działalność leczniczą” zamieszczona została informacja dotycząca sposobu dokonywania wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zgodnie z §18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.), od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. 2013.262) lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2013.235).

W celu wpisania nowego podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub dokonania zmian w podmiocie wpisanym do rejestru, należy przesłać do organu rejestrowego, wygenerowany w Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych (dostępnej na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl) wniosek o wpis do rejestru, zawierający dane wnioskowane do wpisania, a do wniosku, poprzez zakładkę załączniki, należy dołączyć wymagane wpisem dokumenty.

Szczegółowa informacja o składanych dokumentach oraz obowiązujących procedurach umieszczona została na stronie www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce „Zdrowie” pod hasłem: „Podmioty wykonujące działalność leczniczą”.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj