RADOSNA SZKOŁA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW
2013-07-01
W związku z wprowadzonymi przepisami przejściowymi i zmianami w harmonogramie realizacji programu „Radosna szkoła” przyjętymi w dniu 20 czerwca 2013 r. przez Stały Komitet Rady Ministrów wydłużony został czas na składanie wniosków w ramach dodatkowego naboru wniosków V edycji programu „Radosna szkoła”. Można więc jeszcze w 2013 r. otrzymać dofinansowanie na zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz na utworzenie lub modernizacji albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”.

Szkoły na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących mają czas do 15 lipca 2013 r. Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski osobiście w kancelarii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (p.24) lub przesłać pocztą na adres: Wydział Programów Rządowych i Budżetu Urzędu, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków w terminie do 29 lipca 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Oddziału Programów Regionalnych Wydziału Programów Rządowych i Budżetu Urzędu: Agnieszka Pudo, tel. 012 39 21 541, Patrycja Ślęzańska, tel. 012 392 13 38, Agnieszka Talaga, tel. 012 392 15 31, w poniedziałki w godz. 9-17, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Informacja o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków w 2013 r. kierowana jest do przede wszystkim do szkół filialnych oraz szkół, które jeszcze nie skorzystały z dofinansowania w ramach programu. Istotną zmianą wprowadzoną w programie jest sposób określania liczby uczniów w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
Zgodnie z nowymi przepisami należy podać liczbę uczniów według danych na dzień 30 września roku poprzedzającego rok przyznania wsparcia finansowego. Wskazana liczba uczniów jest bezpośrednią przesłanką do określenia maksymalnej kwoty wsparcia finansowego dla szkoły.

Organom prowadzącym szkoły przypominamy o możliwości składania w dodatkowym naborze wniosków na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w latach 2009-2012.

Wzory wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla dyrektorów szkół, organów prowadzących oraz stanowisko MEN dotyczące nowelizacji przepisów Programu dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl w zakładce Finanse na Edukację/Radosna szkoła.
radosna szkoła
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj