ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
2013-03-19
Ze względu na szkodliwe działanie barszczu Sosnowskiego wojewoda małopolski wystąpił do Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w inicjatywą dokonania nowelizacji w obowiązujących przepisach. Równocześnie na wniosek wojewody Uniwersytet Rolniczy w Krakowie powołał Zespół mający na celu opracowanie metodyki zwalczania barszczu Sosnowskiego.

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną szeroko rozpowszechnioną na terenie województwa małopolskiego. Jej szkodliwe działanie wynika z właściwości parzących i alergizujących zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt.

Większe skupiska barszczu Sosnowskiego zlokalizowane są w 38 gminach położonych na terenie 16 powiatów województwa małopolskiego, głównie na nieużytkach oraz w pobliżu cieków wodnych. Obszar występowania rośliny przedstawia załączona mapa.

Inicjatywa wojewody małopolskiego ma spowodować zmianę i doprecyzowanie obowiązujących rozwiązań prawnych tak by przeciwdziałać rozprzestrzenieniu się rośliny oraz wyeliminować ją w pełni ze środowiska (m.in. poprzez wprowadzenie ustawowego obowiązku zwalczania rośliny przez odpowiednie organy lub na koszt właściciela terenu, na którym występuje zagrożenie).

Ważnym elementem działań podjętych przez wojewodę będzie dwuletni Program Operacyjny: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Beneficjentami Programu mogą być podmioty publiczne lub prywatne, komercyjne i niekomercyjne, jak również organizacje pozarządowe powstałe zgodnie z prawem polskim, które działają w interesie publicznym (między innymi jednostki samorządu terytorialnego i państwowe jednostki organizacyjne). Możliwa kwota dofinansowania zgłaszanych projektów oscylować będzie od 50 do 800 tysięcy euro. Według wstępnych szacunków na realizację projektu województwo małopolskie może pozyskać 1,6 miliona euro. Przewidywany nabóru wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie się 8 kwietnia 2013 roku.

W celu złożenia stosownych wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z uwagi na wysoką wartość Projektu konieczne jest zawarcie stosownych umów partnerskich pomiędzy zainteresowanymi jednostkami. W tym celu planowane jest utworzenie dwóch konsorcjów koordynowanych przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Małopolską Izbę Rolniczą w Krakowie.

Uniwersytet Rolniczy na podstawie zawartych umów partnerskich będzie koordynował realizację projektu na terenie gmin z powiatów północnej części województwa małopolskiego: miechowskiego, olkuskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, brzeskiego, wielickiego, tarnowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, myślenickiego, limanowskiego.

Małopolska Izba Rolnicza deklaruje zawarcie stosownych umów z gminami z południowej części województwa małopolskiego z terenu powiatów: suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego i gorlickiego.

Lokalizacja większych skupisk występowania barszczu Sosnowskiego
barszcz 1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj