CYFROWA SZKOŁA W MAŁOPOLSCE
2012-04-26
Rusza pilotażowy program Ministerstwa Edukacji Narodowej – CYFROWA SZKOŁA. Szkoły miały czas do 18 kwietnia na złożenie wniosków do organów prowadzących, które z kolei do 30 kwietnia muszą do wojewody przesłać swoje wnioski i zbiorcze zestawienia szkół.

Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli klas IV-VI publicznych szkół podstawowych dla których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Dzięki programowi szkoły będą mogły przede wszystkim kupić pomoce dydaktyczne m.in. przenośne komputery, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory itp. Szkoły, w zależności od liczby uczniów, będą mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości od 90 do 200 tys. złotych.

- Program to nie tylko zakup komputerów i sprzętu, on ma zmienić sposób wykorzystania technologii cyfrowych w procesie nauczania – podkreśla Jerzy Miller, wojewoda małopolski. Aleksander Palczewski, Małopolski Kurator Oświaty podkreślił, że „Cyfrowa szkoła” rozwija kompetencje uczniów, ale jest także dużym zobowiązaniem dla nauczycieli. – To kreowanie nowej rzeczywistości szkolnej – mówi.

Organy prowadzące muszą zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 proc. wartości zadania objętego dofinansowaniem. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zakup jest kwalifikowany jako wydatek inwestycyjny (w praktyce dotyczy to np. bardzo drogiego sprzętu) – wtedy wkład własny powinien wynieść 50 proc. Organy prowadzące są również zobowiązane do sfinansowania kosztów uczestnictwa co najmniej 20% nauczycieli klas IV-VI w szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym (w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli) oraz do pokrycia kosztów administrowania sprzętem i urządzeniami.


Harmonogram programu:

- do 18 kwietnia 2012 r. złożenie przez dyrektorów szkół do organów prowadzących wniosków o udział w programie,

- do 30 kwietnia 2012 r. złożenie do wojewodów przez organy prowadzące wniosków o udział w programie,

- do 14 maja 2012 r. zakończenie pracy zespołu dokonującego oceny formalnej złożonych wniosków i przekazanie wykazu szkół, którym udzielono wsparcia finansowego i informacji o wysokości przyznanego dofinansowania.

Na dotacje dla całego kraju przewidziano z budżetu państwa 44 mln złotych, a dla Małopolski – 4 mln 576 tys. zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.cyfrowaszkola.men.gov.pl. Wzory wniosków i formularze dla szkół i samorządów znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce "Dla samorządów"
cyfrowa szkoła
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj