KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE W MAŁOPOLSCE
2011-10-21
59 wniosków o dofinansowanie remontów i budowy dróg gminnych i powiatowych wpłynęło do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach II etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

15 powiatów złożyło wnioski na łączną kwotę dotacji ok. 13,8 mln zł. Gminy złożyły 44 wnioski o dofinansowanie w wysokości ok. 20,8 mln zł. W sumie małopolskie samorządy złożyły 59 wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych planowanych na przyszły rok na łączną kwotę ponad 34,6 mln zł.

W ramach przyszłorocznych inwestycji samorządy chcą zmodernizować drogi o łącznej długości ponad 134 kilometrów.

Do podziału jest prawie 14,3 mln zł. dotacji, jaką Małopolska otrzymała w tym roku. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 30 procent planowanych kosztów – pozostałe fundusze samorządy muszą wygospodarować samodzielnie, w ramach swoich budżetów.

Teraz o przyznaniu dofinansowania decydować będzie komisja, która do 30 października oceni wnioski i ogłosi listy rankingowe. Komisja została powołana przez wojewodę małopolskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele wojewody, zarządu województwa, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policji. Komisja oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Następnie Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przekaże listę zakwalifikowanych wniosków ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Na jej zaakceptowanie minister będzie miał czas do 20 grudnia tego roku.

W latach 2012-2015 na remonty w Małopolsce zostanie przekazanych z budżetu państwa 228,8 milionów. W 2012 roku do rozdysponowania między samorządy będzie 14,3 mln złotych, a każdym następnym roku po 71,5 mln zł. Pierwszy etap Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który realizowany jest od 2008 roku zakończy się w grudniu tego roku. Dzięki niemu w Małopolsce do końca 2011 r. wyremontowanych i zmodernizowanych zostanie ponad 640 km małopolskich dróg lokalnych.

Skład komisji:
Elżbieta Gabryś - dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Stanisław Pajor – dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Anna Mądro - naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji,
Ryszard Żakowski - przedstawiciel oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Józefa Kęsek – Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

HARMONOGRAM:
do 5.10.2011 r. - nabór wniosków na rok 2012
do 30.10.2011 r. - rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie; ogłoszenie przez wojewodów list rankingowych wniosków
do 14.11.2011 r. - zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do list rankingowych
do 30.11.2011 r. - rozpatrywanie zastrzeżeń przez komisje wojewódzkie. Ogłoszenie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych wniosków i przedłożenie list zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez ministra
do 20.12.2011 r. - zatwierdzenie list rankingowych przez ministra
właściwego do spraw administracji publicznej
do 31.03.2012 r. - rozstrzygnięcie przetargów na realizację inwestycji 2012 r.
do 15.11.2012 r. - realizacja inwestycji 2012 r.
do 31.12.2012 r. - rozliczenie inwestycji 2012 r.
Michałowice_schetynówka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj