MAŁOPOLSKA ODBUDOWUJE SIĘ PO POWODZI
2011-04-07
Małopolska odbudowuje się powodzi. W ubiegłym roku nasz region otrzymał duże środki na to, by zniwelować straty popowodziowe.

- Trzeba pamiętać, że nie tylko staramy się usunąć skutki żywiołu, ale musimy też poprawić bezpieczeństwo. W tym roku kontynuujemy odbudowę przede wszystkim domów dla osób, które straciły dach nad głową w wyniku powodzią lub osuwiska – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. – Koszty odbudowy są większe niż szacunki strat, bowiem staramy się budować drogi, mosty, czy inne obiekty w wyższym standardzie.

Stanisław Kracik poinformował, że Małopolska już przygotowuje się do podziału środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Polska otrzyma ponad 100 mln euro, z czego nasz region chciałby otrzymać czwartą część. Dodał też, że pięciu wojewodów z terenu południowej Polski (lubelski, małopolski, podkarpacki, śląski, i świętokrzyski), wystąpiło w styczniu 2011 roku do ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskiem o przekazanie Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie większych środków na usuwanie szkód powodziowych. Liczymy na to, że województwo małopolskie otrzyma ok. 40 mln zł na zadania realizowane przez RZGW.

1. ŚRODKI PRZEKAZANE W 2010 ROKU W CZASIE I PO POWODZI – w sumie ponad 450 mln zł, w tym m.in.:

- na sfinansowanie wydatków na akcję przeciwpowodziową – 22,2 mln zł

- zadania realizowane przez straż pożarną w związku z akcją ratowniczą – 10,4 mln zł,

- ekwiwalenty dla strażaków ochotników biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią – 1,6 mln zł.

- odbudowa infrastruktury komunalnej samorządu terytorialnego zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, czyli promesy na odbudowę dróg, mostów itp. – 217 mln zł,

- likwidację szkód na urządzeniach melioracji wodnych – 78,4 mln zł,

- koszty eksploatacji przepompowni melioracyjnych – 453 tys. zł.

- pokrycie kosztów związanych z wynajmem i kontenerów i mieszkań dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi i osuwisk – 728 tys. zł,

- pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych – 211 tys. zł,

- wykonanie 566 opinii geologicznych dla 73 samorządów, z których wynika, iż w związku z oddziaływaniem procesów osuwiskowych w 2010 roku uszkodzeniu i zagrożeniu uległo 3216 budynków – 2 mln zł,

- sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi i osuwisk – 814 tys. zł,

- sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych – 0,5 mln zł,

- zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego (m.in. odkomarzanie) – 2.8 mln zł,

- prowadzenie akcji informacyjnej dla powodzian oraz wykonanie badań w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego – 453,5 tys. zł,

- na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi przez gminy – 97,7 mln zł,

- wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniów – 8,8 mln zł,

- pokrycie rządowej akcji organizacji letniego wypoczynku dla dzieci do lat siedmiu i ich opiekunów z rodzin – 385 tys. zł,

- wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych – 12,5 mln zł,

- zakup zboża dla poszkodowanych rolników i sprzętu AGD dla poszkodowanych przez osuwisko w Kłodnem – 451,5 tys. zł.

2. ODBUDOWA DOMÓW

Trwa odbudowa domów zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk. W ubiegłym roku w Kłodnem zbudowano 15 domów dla osób, które straciły swoje mieszkania w wyniku osuwisk (8,6 mln zł). W tym roku za 1,4 mln zł zbudowane zostaną drogi dojazdowe do osiedla. Przygotowano także podobną inwestycję w Lanckoronie, gdzie powstanie osiedle domów jednorodzinnych.

W sumie w Małopolsce odbudowanych zostanie ponad 300 domów dzięki rządowej pomocy do 300 tys. zł.

Odbudowa domów prowadzona jest w trzech trybach:

1. gmina buduje domy, które są potem przekazywane poszkodowanym w zamian za nieruchomość, na której stał zniszczony dom

2. zasiłki otrzymują bezpośrednio poszkodowani w trybie pomocy społecznej

3. gmina buduje budynki komunalne

W końcu ubiegłego roku zakupiono 3 mieszkania (w trybie pierwszym) w Trzcianie, Łapanowie i Pleśnej (471 tys. zł).

W 2010 i 2011 roku wypłacono środki na pomoc do 300 tys. zł (w trybie drugim) dla 74 rodzin i wkrótce ruszy wypłata dla kolejnych 10 rodzin. W sumie wypłacono już ponad 6,33 mln złotych na zasiłki do 300 tys. w ramach trybu II (1,12 mln – rok 2010, 5,21 mln – rok 2011 )

3. OSŁONA PRZECIWOSUWISKOWA

W 2010 roku w ramach Projekt "Osłona Przeciwosuwiskowa" wydano 12 mln zł na zabezpieczanie osuwisk w 11 gminach, 3 powiatach oraz województwie małopolskim (26 zadań).

W 2011 roku Wojewódzki Zespół Nadzorujący Projekt "Osłona Przeciwosuwiskowa" wydał opinie dotyczące projektów zabezpieczenia osuwisk, które przesłało 15 samorządów (łącznie chodzi o 24 zadania) i przekazał je do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zadecyduje o przyznaniu środków. Do zaopiniowania jest jeszcze 26 zadań zgłoszonych przez samorządy i zarządców dróg.

4. DLA STRAŻAKÓW

Na działania związane z ubiegłoroczną powodzią Straż Pożarna województwa małopolskiego z rezerw celowych budżetu państwa otrzymała środki w łącznej wysokości 10,38 mln zł na: doposażenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach organizacyjnych PSP, zakup tratw ratowniczych (sań wodno - lodowych) dla jednostek organizacyjnych PSP, zakup sprzętu i wyposażenia związanego z działaniami na rzecz usuwania skutków powodzi w dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej oraz na odtworzenie infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi, budowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Oświęcimiu.

5. ODBUDOWA PO POWODZI

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (podległy samorządowi województwa)


W 2010 roku na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych z budżetu państwa wykorzystał środki finansowe w wysokości 122,1 mln zł, w tym:

na likwidację szkód tegorocznej powodzi na urządzeniach melioracyjnych: 78,4 mln zł. Za tę kwotę zrealizowano 226 zadań.

 na likwidację szkód powodziowych powstałych w latach ubiegłych: 12,0 mln zł

 na wykupy terenów pod inwestycje: 203 tys. zł

 na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych: 5,6 mln zł,

 na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa – schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”: 5,9 mln zł z zaplanowanej kwoty 14,5 mln zł.

 oraz w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”: 19 mln zł, z tego:

2,0 mln zł z przeznaczeniem na wykupy pod inwestycje,

 14,5 mln zł na budowę nowych obwałowań na rzece Poprad,

 2,5 mln zł na opracowanie dokumentacji technicznej,

 453 tys. zł dodatkowe środki na prowadzenie akcji powodziowej.

 Ponadto w ramach środków w wysokości 3,8 mln zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zostały współfinansowane cztery zadania dotyczące naprawy wałów przeciwpowodziowych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (instytucja centralna, podlega Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej)

W 2010 roku zrealizowano zadania na łączną wartość ok. 22,7 mln zł.

6. PIENIĄDZE JUŻ PRZYZNANE W ROKU 2011

1. Na infrastrukturę komunalną dla samorządów: Małopolska otrzymała promesy na 183 mln złotych na odbudowę dróg, mostów i budynków komunalnych zniszczonych podczas powodzi, które wystąpiły w Małopolsce w ubiegłych latach. To jak do tej pory największa transza środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jaką kiedykolwiek dostało nasze województwo. Pieniądze trafią do 170 samorządów (153 gmin, 16 powiatów oraz do samorządu wojewódzkiego).

2. Na wały i urządzenia melioracyjne: również w lutym tego roku wojewoda uzyskał przydział środków z rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji MSWiA w wysokości 70,5 mln zł, w tym: 40 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i 30,5 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Pieniądze te trafią do dyspozycji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

7. STARANIA FINANSOWE NA ROK 2011

Na wały i urządzenia melioracyjne: wojewoda wystąpił do MSWiA o zabezpieczenie na 2011 rok środków finansowych w wysokości 116,23 mln zł w tym:

- na realizację zadań w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły – 33,9 mln zł,

- 58,13 mln zł na usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku i lat poprzednich,

- 10,2 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań planowanych do realizacji w kolejnych latach,

- 5 mln zł na wykup terenów pod planowane inwestycje,

- 9 mln na badanie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych

Z tego otrzymaliśmy już 70,5 mln zł – patrz wyżej.

8. POMOC DLA ROLNIKÓW

1. Rolnicy, którzy przez powódź i obsunięcia ziemi stracili swoje uprawy, otrzymali jednorazowe zasiłki celowe w wysokości do 2 lub do 4 tys. zł: do 2 tys. zł otrzymały rodziny prowadzące gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha, natomiast do 4 tys. zł prowadzące gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 5 ha (połowę tych kwot otrzymały osoby, których gospodarstwa nie były ubezpieczone)

2. Dostępne są też niskooprocentowane kredyty preferencyjne (2 proc. w skali roku). O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach rolnych, szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów, wyniosą średnio powyżej 30 procent obniżenia średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej). Kredyty dostępne są do końca czerwca tego roku.

3. Do 15 marca można było składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". To trzeci nabór wniosków o przyznanie takiego wsparcia. Pierwszy nabór wniosków przeprowadzony został od 30 września do 12 listopada 2010 r., drugi zaś od 30 listopada do 30 grudnia 2010 r.

O pomoc można się ubiegać, jeżeli wysokość szkód w gospodarstwie spowodowanych przez powódź lub obsunięcie się ziemi i oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wynosi:

w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach – średnio powyżej 30% obniżenia średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym oraz w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, tj. w środkach trwałych - nie mniej niż 10 000 zł. Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów. Maksymalny poziom pomocy finansowej wynosi 90 procent kosztów.

4. Rolnicy, których uprawy ucierpiały w czasie powodzi, a na które starali się o dopłaty bezpośrednie (unijne), mogą przedłożyć potwierdzenie o działaniu siły wyższej lub wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności, dzięki czemu zachowują prawo do dopłat.

9. PRZYGOTOWANIE DO POWODZI

Aktualnie w magazynach przeciwpowodziowych Obrony Cywilnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie znajdują się:

- worki przeciwpowodziowe – 1 mln 568 tys. 587 szt.

- łodzie – 66 szt.

- pompy o dużej wydajności – 69 szt.

- agregaty prądotwórcze – 13 szt.

- kamizelki ratunkowe i kapoki – 626 szt.

- piły spalinowe – 32 szt.

- osuszacze pomieszczeń – 163 szt.
Powódź
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj