WOJEWODA DOFINANSOWAŁ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
2010-11-15
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przeznaczył 250 tys. zł na pomoc społeczną. Pieniądze z budżetu państwa przekazane zostały w drodze konkursu ofert, przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, kościołów a także związków wyznaniowych, realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej. Rozdysponowane zostały one m.in.: na pomoc bezdomnym, ubogim i osobom wykluczonym społecznie.

Dofinansowanie z budżetu wojewody małopolskiego otrzymało 25 projektów realizowanych przez 24 organizacje pozarządowe. Pieniądze przekazane zostały m.in.: na pomoc bezdomnym, ubogim i osobom wykluczonym społecznie. Ponadto wojewoda wsparł finansowo organizacje zachęcające osoby starsze do aktywności społecznej.

Dofinansowanie otrzymały m.in.: Placówki Caritas Archidiecezji Krakowskiej – 29 tys. zł, Przytulisko św. Brata Alberta dla bezdomnych kobiet z Krakowa – 22,5 tys. zł, Kuchnia dla ubogich prowadzona przez Caritas w Gorlicach – 8 tys. zł, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Kluczy – 11 tys. zł, Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym z Krakowa – 17,5 tys. zł, Kuchnia św. Brata Alberta z Wadowic – 6,5 tys. zł, Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski – 13 tys. zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tarnowie – 4,5 tys. zł, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim z Rząski – ponad 13 tys. zł, Zespół placówek Caritas w Proszowicach – 4 tys. zł.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przeznaczył w tym roku w sumie 1,35 mln zł, na pomoc społeczną w ramach trzech przeprowadzonych konkursów. Dofinansowanie otrzymały 64 projekty. W ramach pierwszego konkursu z budżetu państwa na pomoc społeczną przeznaczono 276 tys. zł, w ramach drugiego konkursu 824 tys. zł. Obecne dofinansowanie w kwocie 250 tys. zł pochodzi z trzeciego konkursu. W ubiegłym roku wojewoda małopolski przeznaczył na pomoc społeczną 1,5 mln zł. i dofinansował 62 projekty.

Pieniądze z budżetu państwa przekazywane są w drodze konkursu ofert, przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, kościołów a także związków wyznaniowych, realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej. Środki te mają one na celu wspieranie organizacji pozarządowych, kościelnych, które prowadzą schroniska, jadłodajnie, noclegownie dla bezdomnych oraz pomagają osobom bezdomnym w pokonywaniu trudności życiowych i wspierają ich w powrocie do życia społecznego i zawodowego. Konkursy adresowane są również do tych instytucji, które organizują punkty pomocy m.in. medycznej i sanitarnej.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj