WIĘKSZA DOTACJA DLA ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY
2010-07-16
Środowiskowe domy samopomocy dostaną więcej pieniędzy. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zwiększył miesięczną kwotę dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia placówek. Zwiększoną dotację otrzyma 40 małopolskich placówek.

Dotacje zwiększono w placówkach, które spełniają określone kryteria, starają się podnosić standard usług i racjonalnie gospodarują środkami publicznymi. Brano pod uwagę liczbę miejsc statutowych w ośrodku (15 – 25, przy czym uwzględniano wyższe koszty funkcjonowania mniejszych jednostek), liczbę podopiecznych ze schorzeniami wymagającymi dodatkowej opieki, takimi jak autyzm, głębokie upośledzenie umysłowe, choroba Alzheimera (dotację zwiększono gdy w zajęciach środowiskowego domu samopomocy uczestniczy ponad połowa osób cierpiących na te schorzenia).

Przy ocenie uwzględniono też liczbę osób zatrudnionych w zespołach wspierająco-aktywizujących w placówkach: opiekunów, terapeutów i fizjoterapeutów (uwzględniono 38 domów, gdzie liczba tych osób jest największa).

Środowiskowe domy sprawujące opiekę nad osobami cierpiącymi na schorzenia wymagające dodatkowej opieki otrzymały dotację zwiększoną o 87 złotych miesięcznie na jednego podopiecznego (razem 957 zł miesięcznie na osobę), natomiast pozostałe ośrodki spełniające warunki otrzymały dotację zwiększoną o 43 zł miesięcznie (913 zł). Zwiększone środki będą przekazywane jednostkom w okresie od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

W Małopolsce funkcjonuje 66 środowiskowych domów samopomocy, które finansowane są z budżetu wojewody. Zwiększoną dotację otrzyma 40 jednostek. Pozostałe 26 ośrodków otrzyma dotację taką jak do tej pory, czyli 870 złotych miesięcznie na jedną osobę.

Środowiskowe domy są dziennymi ośrodkami pomocy, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Działają na zasadach zadania rządowego zleconego samorządom gminnym i powiatowym, a wojewodowie przekazują dotacje z budżetu państwa na funkcjonowanie tych placówek.

Do zadań środowiskowych domów samopomocy należy budowanie sieci oparcia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osób przewlekle psychicznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj