WIĘKSZA KONTROLA NAD DOMAMI POMOCY SPOŁECZNEJ
2010-04-07
Zaostrzone zostaną kary za prowadzenie bez wymaganych zezwoleń domów pomocy społecznej oraz placówek opieki całodobowej prowadzonych dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku. Wojewoda zwiększy też nadzór nad tymi placówkami. Właśnie weszła w życie (od 31 marca) nowelizacja Ustawy o pomocy społecznej.

10 tys. zł wynosić będzie kara w przypadku placówki, działającej bez zezwolenia, w której przebywa mniej niż 10 osób, a 20 tys. zł w przypadku placówek dla więcej niż 10 osób. Kary w wysokości 40 tys. zł będą mogli spodziewać się ci, którzy nie zaprzestali działalności, mimo wcześniejszego nałożenia na nich kary za prowadzenie placówki bez zezwolenia.

Do tej pory wojewoda mógł nałożyć kary od 200 zł do 6 tys. zł za nierealizowanie zaleceń pokontrolnych oraz 10 tys. zł za nielegalne prowadzenie placówki (od 2008 roku wojewoda ukarał cztery placówki prowadzone bez zezwolenia). Zgodnie z nowelizacją wojewoda będzie mógł też wydać, z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakaz wstrzymania prowadzenia takiej placówki w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia przebywających w niej osób.

Wszystkie podmioty prowadzące placówki, zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, będą musiały m.in. umieszczać w widocznym miejscu, przy wejściu do budynku, tablicę informacyjną zawierającą informację o posiadanym zezwoleniu na prowadzenie działalności i numerze wpisu do rejestru. Nowelizacja nakłada również obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji, dotyczącej przebywających w placówce osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku (chodzi o stan zdrowia pensjonariuszy, ewidencję wydanych orzeczeń i zleceń lekarskich, dane kontaktowe do rodziny lub opiekuna prawnego). W ustawie określono też, że do 2012 roku wojewodowie będą musieli zwiększyć liczbę inspektorów odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, tak by jeden inspektor przypadał na 25 jednostek pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę.

W ubiegłym roku Małopolski Urząd Wojewódzki przeprowadził 16 kompleksowych kontroli dps-ów w Małopolsce, 6 doraźnych (np. po skargach) oraz 34 wizytacje (dotyczące głównie standardów, które dps-y mają osiągnąć do końca roku, by otrzymać zezwolenia na dalszą działalność). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą głównie barier architektonicznych, które utrudniają poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym, zbyt małych pokoi (według rozporządzenia pokoje jednoosobowe powinny mieć powierzchnię przynajmniej 9 metrów kwadratowych, a w wieloosobowych na jedną osobę powinno przypadać przynajmniej 6 metrów kwadratowych), niewystarczającej liczby łazienek (z jednej łazienki powinno korzystać najwyżej 5 osób) oraz ich niedostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Małopolsce działa 88 domów pomocy społecznej oraz 20 placówek opieki całodobowej (prowadzonych w ramach działalności gospodarczej przez osoby fizyczne lub w ramach działalności statutowej przez stowarzyszenia i zgromadzenia).
pomoc spoleczna dom pomocy spolecznej
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj