PASZPORTY - NOWE ZASADY
2010-02-03
Od 19 lutego obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wydawania paszportów. Zmiany dotyczą przede wszystkim paszportów dla dzieci.

Paszport biometryczny dla dziecka poniżej 5 roku życia będzie ważny tylko przez rok, a nie - jak do tej pory - przez 5 lat.

Rodzice dzieci w wieku do 5 lat nie będą już musieli przychodzić do urzędu z maluchami, jeśli starają się o paszport tymczasowy dla dziecka. Taki obowiązek pozostanie w przypadku paszportów biometrycznych. Paszport tymczasowy ważny jest rok - tutaj przepisy się nie zmieniły.
Dotychczas dzieci w wieku od 13 do 18 lat musiały być obecne przy odbiorze paszportu biometrycznego, natomiast według nowych przepisów ich obecność nie będzie konieczna. Dzieci do lat 13 nie musiały osobiście odbierać paszportu - ten przepis pozostaje bez zmian.
Uregulowano także zasady przyznawania ulg w opłacie paszportowej dla dziecka.
Wszystkie dzieci do czasu podjęcia obowiązku szkolnego zapłacą za paszport 30 zł. Obecnie za paszport dziecka, które ukończyło 7 lat trzeba zapłacić 60 złotych, opłata zmniejsza się o połowę jeśli dziecko chodzi do szkoły.

WYDAWANIE PASZPORTÓW

W wyjątkowych sytuacjach obywatel Polski może posiadać dwa ważne paszporty. Dotyczy to np. osób, których praca związana jest z pobytami w państwach, pozostających ze sobą w gorszych stosunkach. Taki drugi paszport wydawany będzie tak jak dotychczas przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale termin ważności tego dokumentu będzie wynosić 2 lata, a nie jak do tej pory 10 lat. Opłata za taki paszport zgodnie z projektem rozporządzenia wynosić ma 280 zł.

Od lutego nie będzie też możliwości uzyskania paszportu w innym województwie niż jesteśmy zameldowani. Dotychczasowe przepisy przewidują taką możliwość - za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Według nowych przepisów paszport będzie wydawany przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Jeśli ktoś nie ma miejsca stałego pobytu, paszport wydawany będzie w ostatnim miejscu stałego pobytu.
Jeśli nie można ustalić ostatniego miejsca stałego pobytu, paszport wyda wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby starającej się o paszport.

ZMIANA NAZWISKA I INNYCH DANYCH

Po zmianie nazwiska (np. po ślubie) lub w przypadku zmiany innych danych osobowych zawartych w paszporcie, dokument ten będzie automatycznie tracił ważność po 60 dniach. W przypadku osób przebywających za granicą - po czterech miesiącach. Jeśli zajdzie konieczność zmiany danych w paszporcie, jego posiadacz musi wystąpić o wydanie nowego dokumentu. Osoby przebywające w kraju muszą to zrobić w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa, doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu potwierdzającego zmianę. Osoby przebywające poza granicami kraju mają na to 90 dni.

ZRZECZENE SIĘ OBYWATELSTWA

Paszporty osób, które zrzekły się polskiego obywatelstwa będą traciły ważność automatycznie w chwili, gdy Prezydent RP wyrazi zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa. Obecnie po tym, jak Prezydent RP wyrazi zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa, wojewoda lub konsul muszą wydać decyzję o unieważnieniu paszportu.

Zmiany zaczną obowiązywać 19 lutego.
paszport odciski palców biometryczny skaner
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj