NOWOCZESNY SYSTEM BADANIA WODY W MAŁOPOLSCE
2008-11-28
Nowoczesne laboratorium, innowacyjne metody badawcze, sprawny system reagowania na zagrożenia – to nowe narzędzia, które pozwolą na lepszą kontrolę jakości małopolskich wód. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje projekt finansowany ze środków Wojewody Małopolskiego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekt realizowany na terenie województwa małopolskiego ma szczególne znaczenie, gdyż posiada ono jeden z największych poborów wody w Polsce (piąty w skali kraju). Obliguje to Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie do prowadzenia szczegółowej kontroli ich jakości. Realizacja projektu wynika więc nie tylko z konieczności dostosowania się do wymogów prawnych, ale też troski o jakość wód w regionie.
Projekt realizowany będzie do grudnia 2009 r.
Wartość projektu wynosi 1 946 751 euro. Z tego kwota dotacji pokryje 1 556 731 euro. Wymagany wkład własny w wysokości 15 proc. wartości projektu pochodzi ze środków Wojewody Małopolskiego.
W pracy nad projektem oraz nad jego realizacją uczestniczy Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Jest to zgodne z polityką działającego w jej ramach Tarnowskiego Parku Naukowo-Technologicznego, projekt zakłada bowiem transfer technologii i specjalistycznej wiedzy do regionu.
W celu przeprowadzania szczegółowych badań i analiz wód małopolskich, zakupiona zostanie aparatura kontrolno-pomiarowa oraz 15 sond z oprzyrządowaniem do prowadzenia pomiarów w wodach podziemnych. Nowy sprzęt zainstalowany zostanie w laboratorium Delegatury WIOŚ w Tarnowie. Dzięki temu stanie się ono jednym z najnowocześniejszych w Polsce.
Dla potrzeb monitoringu wód opracowane i wdrożone zostaną odpowiednie metody badawcze, które powstaną w oparciu o konsultacje z ekspertami. Będą one nie tylko nowatorskie i skuteczne, ale też zapewnią zgodność procedur stosowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z normami Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Badania wód przeprowadzone w ramach projektu obejmą swoim zasięgiem zlewnię Dunajca, w której znajdują się ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych (m.in. dla Zakopanego, Nowego Sącza, Tarnowa), obszary bytowania ryb a także obszary włączone do sieci Natura 2000. Przebadane zostaną zarówno wody podziemne jak i powierzchniowe.
Kolejnym krokiem będzie zapewnienie sprawnego systemu przepływu informacji. W tym celu trzy laboratoria Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Tarnów, Kraków, Nowy Sącz) zostaną wyposażone w komputerowy system obsługi laboratorium. Zostanie zbudowany system informatyczny do gromadzenia, przetwarzania i analizy pozyskanych danych o środowisku. Umożliwi to szybką reakcję na wcześnie wykryte zagrożenie, co również jest wymogiem Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Dzięki realizacji projektu pn. „Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim”, monitoring wód prowadzony na obszarze województwa małopolskiego będzie dostosowany do wymogów wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dokument ten reguluje przepisy prawne dotyczące gospodarki wodnej obowiązujące w Unii Europejskiej, a jego głównym celem jest osiągnięcie dobrego stanu wód do roku 2015. Jedną z konsekwencji wprowadzenia Dyrektywy jest konieczność znaczącej modyfikacji ogólnopolskiego systemu monitoringu. Monitoring prowadzony przez WIOŚ, jako element tego systemu również musi przejść gruntowną modernizację.
system monitowowania jakości wody, wioś, laboratorium, ciećko
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj