POWSTAŁA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
2008-11-27
15 listopada powstała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która ma w Małopolsce swój oddział regionalny. Dyrekcja przejęła wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska, którymi zajmował sie do tej pory Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na mocy Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 15 listopada powstała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Generalna Dyrekcja to nowa centralna administracja rządowa, która podlega bezpośrednio ministrowi odpowiedzialnemu za sprawy środowiska.

Dyrekcja ma 16 jednostek wojewódzkich - Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, które nie podlegają wojewodom.

Nowa jednostka przejęła zadania związane z ochroną środowiska, którymi do tej pory zajmował się Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, m.in.: przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (np. przy budowie dróg i autostrad), ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000, nadzór nad rezerwatami przyrody, odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione, postępowania w sprawach szkód w środowisku, np. zanieczyszczeń.

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, przez najbliższe sześć miesięcy, będdzie dr Bożena Kotońska, dotychczasowy wojewódzki konserwator przyrody. Do nowej jednostki przeszło około 30 pracowników (30 i pół etatu) z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W kompetencji wojewody, ze spraw, którymi dotychczas zajmował się Wydział Środowiska i Rolnictwa, pozostały sprawy rolnictwa oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wydział Środowiska i Rolnictwa MUW będzie działał, w okrojonej formie, do końca tego roku. Do tego czasu wojewoda podejmie decyzje dotyczące jego dalszego kształtu i funkcjonowania.

Regionalna Dyrekcja pozostaje w dotychczasowych siedzibach Wydziału Środowiska i Rolnictwa MUW: przy ul. Smoleńsk 29 w Krakowie oraz ul. Mogilskiej 25 w Krakowie. Numery telefonów pozostają bez zmian. Dziennik Podawczy na razie pozostaje przy ul. Basztowej 22.

Numer telefonu do sekretariatu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie: 012-392-16-31 (ul. Smoleńsk 29) oraz 012-411-60-80 (ul. Mogilska 25).
MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj