KONKURS NA STANOWISKO MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
2008-04-29
    28 kwietnia Wojewoda Małopolski ogłosił konkurs, który ma wyłonić nowego Małopolskiego Kuratora Oświaty.

22 kwietnia Józef Rostworowski odwołany został z funkcji Małopolskiego Kuratora Oświaty na wniosek Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego. Do tego czasu jego obowiązki powierzone zostały wicekurator Agacie Szucie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wojewoda Małopolski ogłasza konkurs na stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

1. Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być nauczyciele mianowani lub dyplomowani mający wykształcenie wyższe magisterskie oraz posiadający co najmniej 7-letni staż pracy w swoim zawodzie, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku wymagającym sprawowania nadzoru pedagogicznego.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i działania kuratorium oświaty;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej oraz o stażu pracy na stanowisku wymagającym sprawowania nadzoru pedagogicznego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich i inne dokumenty wystawione przez uprawnione podmioty, organy lub instytucje potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;

5) aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne;

7) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kuratora oświaty.

3. Do ofert mogą być dołączone opinie lub rekomendacje z miejsc pracy z ostatnich 7 lat.

4. W przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez uprawnione organy lub instytucje.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "KONKURS", w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia, na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
pokój 238

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wojewodę Małopolskiego.

O terminowości złożenia ofert przesłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj