Podwyżki czynszów w Krakowie
2019-10-15

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Prosimy o odniesienie się do informacji podawanych przez Urząd Miasta Krakowa w sprawie podwyżek czynszów („Co więcej, o zmianę czynszów w lokalach Skarbu Państwa prosi nas wojewoda i nie jesteśmy w stanie ich wprowadzić inaczej niż równolegle ze zmianami czynszów w lokalach komunalnych i socjalnych”) – www.krakow.plPrzekazaliśmy poniższe informacje:


Przywołane na dzisiejszej konferencji UMK stwierdzenie pochodzi z odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 października 2017 r. nr BK-02.1710.24.2016 dotyczące realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 24 listopada 2017 r., znak: WS-I.431.4.2016 z kontroli problemowej, której przedmiotem była realizacja przez Prezydenta Miasta Krakowa (starostę wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) zadań z zakresu Ochrony praw i interesów Skarbu Państwa przekazującym stanowisko w sprawie sposobu zaliczania wpłat od dłużników Skarbu Państwa (zalecenie nr 17). Zalecenie zostało sformułowane w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie kontroli UMK.

Należy zauważyć, że Prezydent Miasta Krakowa gospodaruje zarówno nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu gminnego, jak również zasobem nieruchomości Skarbu Państwa wykonując zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przy czym są to dwa różne i niezależne od siebie zasoby nieruchomości. Niezaprzeczalnie jednym z podstawowych zadań własnych Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie mieszkalnictwa i w tym celu zasób gminny powinien być wykorzystywany. Natomiast w stosunku do lokali znajdujących się w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa mają zastosowanie przede wszystkim przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zatem ich zagospodarowanie powinno odbywać się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki (art. 12 ugn). Tymczasem racjonalnie gospodarując nieruchomościami Skarbu Państwa, aktualizacja stawek czynszowych nie powinna się odbywać po kilkunastu latach, a na bieżąco stawki winny być waloryzowane.

Wobec braku właśnie takiej stopniowej waloryzacji, powstaje sytuacja, w której mieszkańcy zaskakiwani są przez Prezydenta  jednorazowym znacznym zwiększeniem obciążeń z tytułu najmu.
Skoro zasób lokali gminnych oraz zasób lokali Skarbu Państwa stanowią odrębne zasoby, to mimo, że łączy je podmiot nimi gospodarujący, tj. Prezydent Miasta Krakowa, nie oznacza to jednocześnie obowiązku stosowania tych samych stawek czynszów w stosunku do różnych zasobów.

Dodatkowo trzeba podkreślić, że nie jest zadaniem Skarbu Państwa zaspokajanie potrzeb mieszkańców danej gminy w zakresie mieszkań komunalnych czy socjalnych. Niemniej chcąc wesprzeć w tych działaniach Miasto Kraków, Skarb Państwa wielokrotnie zbywał na rzecz Gminy lokale właśnie z przeznaczeniem na ten cel.

Z posiadanych przez Wojewodę informacji wynika również, że wg stanu na grudzień 2018 r. Prezydent gospodarował łącznie 127 lokalami mieszkalnymi o zróżnicowanych udziałach w prawie własności Skarbu Państwa. Lokale te stanowią niewielką część w stosunku do ilości lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków. Zatem wskazywanie Wojewody jako odpowiedzialnego za podniesienie stawek czynszów w lokalach gminnych jest zdecydowanym nadużyciem.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj