Wokół sprawy kamienic przy ul. św. Gertrudy w Krakowie
2019-09-27

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Pytania będą dotyczyć kamienic przy ul. św. Gertrudy 12 a (działka 64 obręb 3 jednostka ewidencyjna Śródmieście).
Dla nieruchomości przy ul. Świętej Gertrudy 12 a została wydana decyzja nr 1132/6740.2/2017 z dnia 10.10.2017 roku, znak: AU-01-3.6740.2.951.2017.EPI., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania funkcji mieszkalnej na funkcję mieszkalno – hotelową oraz przebudowa instalacji wewnętrznych (wod.-kan., elektrycznych, gazowych) wraz z budową budynku oficynowego z kondygnacją podziemną oraz budową instalacji wewnętrznych (wod.-kan., elektryczną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) na dz. nr 64 obr. 3 Śródmieście przy ul. Św. Gertrudy 12a w Krakowie”.
Przedmiotowa decyzja została utrzymana w mocy przez Wojewodę Małopolskiego decyzją z dnia 02.02.2018 roku, znak: WI-I.7840.3.91.2017.EM.
Wydział Architektury informuje, iż nie jest w stanie udzielić szczegółowych informacji dotyczących parametrów technicznych planowanej inwestycji oraz opisu zatwierdzonych prac budowlanych, ponieważ nie posiada akt sprawy, które zostały przekazane do Wojewody Małopolskiego pismem z dnia 22.03.2019 roku i do dnia dzisiejszego nie zostały zwrócone.
Małopolski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 21.06.2019 roku poinformował, iż przekazuje do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie akta przedmiotowej sprawy  wraz z odwołaniem Prokuratury Regionalnej w Krakowie od decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 13.05.2019 roku, znak: WI-I.7840.1.27.2019.EO odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 02.02.2018 roku, znak: WI-I.7840.3.91.2017.EM.
Szanowni Państwo, proszę o przystępne wyjaśnienie:
Wojewoda Małopolski utrzymał decyzję, zezwalającą na przebudowę kamienicy. Dlaczego?
Dlaczego do dzisiaj dokumenty, przekazane Wojewodzie przez UMK, nie zostały do UMK zwrócone?
Dlaczego Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał dokumenty do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie?
Czego dotyczyła decyzja: WI-I.7840.1.27.2019.EO?
Czego dotyczyła decyzja: WI-I.7840.3.91.2017.EM?
Dlaczego Prokuratura Regionalna odwołała się od decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 13.05.2019 roku?


Oto nasza odpowiedź:
Przede wszystkim decyzja Wojewody Małopolskiego, wydana w tej sprawie, nie jest jeszcze ostateczna – nie wpłynęła decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB) po rozpatrzeniu odwołania Prokuratora.

Poniżej podaję odpowiedzi na pytania.

1.    Wojewoda Małopolski utrzymał decyzję, zezwalającą na przebudowę kamienicy. Dlaczego?
Uzasadnienie decyzji, wydanej pod sygnaturą WI-I.7840.3.01.2108.EM, wyjaśnia okoliczności faktyczne i prawne stanowiące podstawę orzeczenia o utrzymaniu wydanego pozwolenia na budowę w mocy. Ocena zgromadzonego materiału dowodowego i zgodności projektu budowlanego z przepisami prawa nie wskazała na wady i uchybienia, a złożone odwołanie nie zawierało zasadnych argumentów.

2.    Dlaczego do dzisiaj dokumenty, przekazane Wojewodzie przez UMK, nie zostały do UMK zwrócone?
W związku z wniesionym odwołaniem do organu wyższej instancji zostały wysłane akta sprawy organu I i II instancji, tj. akta wytworzone w Urzędzie Miasta Krakowa (UMK) i w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim (MUW). Postępowanie w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego (GUNB) nie zostało jeszcze zakończone, akta sprawy są niezbędne do jego prowadzenia.

3.    Dlaczego Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał dokumenty do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie?
Postępowanie odwoławcze, prowadzone obecnie przez GINB [w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Wojewody wydanej na zakończenie nadzwyczajnego postępowania administracyjnego – wznowienia postępowania] -  wymaga posiadania przez organ je prowadzący kompletu akt sprawy, zatem obowiązkiem MUW było przekazanie całości akt sprawy do GUNB.

4.    Czego dotyczyła decyzja: WI-I.7840.1.27.2019.EO?
Decyzja wydana została na zakończenie postępowania prowadzonego w trybie wznowienia postępowania administracyjnego (tzw. postępowanie nadzwyczajne). W toku tego postępowania analizowane były okoliczności, wskazane przez Prokuratora jako naruszenie przepisów prawa, które w ocenie Prokuratora spowodowały wydanie wadliwej decyzji o utrzymaniu w mocy pozwolenia na budowę inwestycji przy ul. Gertrudy 12 a w Krakowie. 
 
5.    Czego dotyczyła decyzja: WI-I.7840.3.91.2017.EM?
Odpowiedź w pkt 1.

6.    Dlaczego Prokuratura Regionalna odwołała się od decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 13.05.2019 roku?
W wydanej decyzji Wojewoda Małopolski nie podzielił stanowiska Prokuratora w kwestii dopuszczalności wydania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie decyzji WZ, w okresie gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) został już uchwalony, lecz nie był jeszcze przepisem obowiązującym, bowiem nie minął termin, po upływie którego plan wchodził w życie.
W ocenie Prokuratora, wnioskującego o wznowienie postępowania, nieprawidłowo została dokonana przez MUW wykładnia przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co do dopuszczalności wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, w oparciu o ostateczną decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ), w sytuacji gdy uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym zlokalizowana jest inwestycja.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj