Ocena nadzorcza uchwał Rady Miasta Krakowa i Sejmiku Województwa Małopolskiego
2019-07-11

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Proszę o informację, w stosunku do ilu uchwał rady miasta – stolicy województw – a także uchwał sejmiku wojewódzkiego wojewoda stwierdził nieważność. Proszę o dane od początku kadencji sprawowania funkcji.
Proszę o wykaz unieważnionych decyzji rady miasta – stolicy województw.


Oto nasza odpowiedź:
Od początku kadencji Wojewoda Małopolski w stosunku do Rady Miasta Krakowa wydał 6 aktów nadzoru, w stosunku do uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego w tym okresie rozstrzygnięć nadzorczych nie wydawano.

Poniżej podaję wykaz aktów nadzoru stwierdzających w części bądź w całości uchwały Rady Miasta Krakowa. Wykaz został sporządzony według stanu na 15 lipca 2019 r.:
- Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.6.2019 Wojewody Małopolskiego ws. uchwały Nr VI/93/19 Rady Miasta Krakowa z 30 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej – w całości.
- Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131.1.7.2019  Wojewody Małopolskiego z 8 marca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/114/19 Rady Miasta Krakowa z 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496) – w części, tj. w zakresie § 5.
- Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.17.2019 Wojewody Małopolskiego ws. uchwały Nr XII/205/19 Rady Miasta Krakowa z 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć – w części, tj. w zakresie §1 i § 2 uchwały.
- Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.18.2019 Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność Nr XIII/219/19 Rady Miasta Krakowa z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zakazu umieszczania nowych reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków – w całości.
- Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.22.2019 Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały nr XV/298/19 Rady Miasta Krakowa z 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących tablic informacyjnych Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu i pozwoleń na budowę – w całości.
- Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.21.2019 Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z 8 maja 2019 r. w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do samorządowych burs i internatów, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – w części, tj. w zakresie §2 ust. 1 pkt 6 oraz §2 ust. 2 pkt 6 uchwały.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj