Wokół karetki typu „S” w Zakopanem
2019-06-17

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Mam pytanie dotyczące planu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Małopolsce - a dokładniej w Zakopanem. Dyrekcja szpitala wystąpiła do wojewody o zgodę, by na terenie Zakopanego nie stacjonowała karetka "S" z lekarzem na pokładzie. Obecnie na terenie Zakopanego stacjonuje tylko jedna taka karetka - w pozostałych nie ma lekarza, a jedynie ratownicy medyczni. Zdaniem szpitala karetka typu "S" jest niepotrzebna.
Jak wojewoda zapatruje się na tego typy prośbę? Biorąc pod uwagę oczywiście nie tylko stałych mieszkańców powiatu tatrzańskiego, ale i turystyczną specyfikę terenu. Czy zapadła decyzja ws. zmiany w systemie karetek w powiecie?


Oto nasza odpowiedź:
Przede wszystkim wyjaśnijmy kwestie proceduralne.
Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (zwany dalej Planem Ratownictwa Medycznego) opracowuje wojewoda, następnie akceptuje Minister Zdrowia.
Jeżeli po zatwierdzeniu tego Planu zostają do niego wprowadzane jakieś zmiany, najczęściej oznacza to, że zostały one zainicjowane przez organ prowadzący danej jednostki (starostów, prezydentów, marszałków). Jeżeli wojewoda w Planie Ratownictwa Medycznego wskazał, że w danym miejscu winna stacjonować karetka typu „S”, to znaczy, że w jego opinii właśnie taki typ Zespołu Ratownictwa Medycznego jest tam najwłaściwszy.

Tak było w przypadku Zakopanego.

Wojewoda Małopolski przewidział dla Zakopanego karetkę typu „S”.

Biorąc pod uwagę dane, jakimi dysponowaliśmy przed opracowaniem Planu Ratownictwa Medycznego, uznaliśmy, że właśnie ten typ ZRM-u jest tam potrzebny.

Do obowiązującego Planu Ratownictwa Medycznego mogą zostać wprowadzone pewne zmiany, ale należy je traktować jako sytuacje wymagające szczególnego uzasadnienia.
Zmiany te muszą być przeanalizowane i zaopiniowane przez organ prowadzący danej jednostki (nie jest nim wojewoda), jak również przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej.
Tylko dysponując takimi pozytywnymi opiniami, wojewoda może rozważyć możliwość wprowadzenia zmian do Planu Ratownictwa Medycznego.

Jeżeli chodzi o Zakopane, to Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zakopanem zawnioskował o przekwalifikowanie całodobowego specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego (ZRM „S”), stacjonującego w miejscowości Zakopane (powiat tatrzański), na podstawowy (ZRM „P”). Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zakopanem jako powód złożenia wniosku o zmianę całodobowego ZRM „S” na ZRM „P”, stacjonujący w Zakopanem wskazał swoje trudności z zapewnieniem obsady lekarskiej wymaganej w ZRM „S”.

Nadmieniam, że wystąpiliśmy do Dyrektora szpitala z zapytaniem:
1) Czy środki finansowe przekazywane Szpitalowi w ramach umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie, na finansowanie zadań ZRM, są w całości przekazywane na zapewnienie gotowości dobowej ZRM?
2) Czy w ramach środków przekazanych Szpitalowi na finansowanie zadań ZRM, podejmowano działania zmierzające do zapewnienia odpowiedniego, atrakcyjnego wynagrodzenia dla personelu ZRM, w tym lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w ZRM w ramach możliwości finansowych podmiotu, w celu uniknięcia sytuacji ich rezygnacji z pracy w ZRM lub też zachęcenia innych lekarzy do podjęcia pracy w ZRM?

Nie otrzymaliśmy pełnej odpowiedzi na postawione przez nas pytania.

Pismem z 5 kwietnia 2019 roku wystąpiliśmy do Starosty Tatrzańskiego o wyrażenie opinii, w kwestii zmiany dotyczącej przekwalifikowanie ZRM „S” na ZRM „P” stacjonującego w miejscowości Zakopane, jako organu prowadzącego, do którego należy podjęcie decyzji o zasadności i ewentualna aprobata wnioskowanego przez dyrekcję szpitala przekwalifikowaniu ZRM „S” na ZRM „P” i przekazanie wniosku w tej sprawie do Wojewody, jeśli Samorząd powiatowy uzna taki wniosek za właściwy.

W odpowiedzi na pismo Starosta Tatrzański wyraził pozytywną opinię w kwestii przekwalifikowania ZRM „S” na ZRM „P”.

Do oceny zasadności wniosku o zmiany w Planie Ratownictwa Medycznego, potrzebujemy – jak wskazaliśmy powyżej – opinii organu założycielskiego Szpitala w Zakopanem (Starosty Tatrzańskiego) oraz konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ratownictwa medycznego.

Organ założycielski (Starosta Tatrzański) wyraził pozytywną opinię w kwestii przekwalifikowania ZRM „S” na ZRM „P”.

Konsultant zaś wypowie się pod kątem tego, jak zmiana wpłynie na dostępność świadczeń zdrowotnych w ratownictwie medycznym na danym obszarze (opinia jeszcze nie została przekazana).
Tak zgromadzone opinie Wojewoda będzie dopiero analizował i rozważał zasadność podjęcia dalszych kroków. Ewentualne zmiany w Planie Ratownictwa Medycznego zatwierdza Minister Zdrowia.
Dodatkowo planowane jest spotkanie pana wojewody, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej i starosty tatrzańskiego w sprawie przekwalifikowania ZRM „S” na ZRM „P”.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj