Wokół budowy Trasy Łagiewnickiej
2019-06-27

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Mam pytania dotyczące budowy Trasy łagiewnickiej.
Czy państwo interesują się tą budową, na jakiej podstawie? Jakie informacje dotarły do Państwa dotyczące nieścisłości?
Jakie mają państwo zastrzeżenia co do wydania zgody na budowę?
Co dokładnie Państwo sprawdzają?
Czy kontaktowali się Państwo z Prokuraturą w tej sprawie?


Oto nasza odpowiedź:
31.01.2019 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap II: budowa odcinka od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do ul. Ludwisarzy wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (odcinek od km 0+034,61 do km 1+589,23)”.

1.      Czy państwo interesują się tą budową, na jakiej podstawie? Jakie informacje dotarły do Państwa dotyczące nieścisłości?
Od tej decyzji wpłynęły odwołania. Wojewoda jest organem wyższego stopnia, więc rozpatruje te odwołania.
Wojewoda, działający jako organ odwoławczy, ponownie merytorycznie rozpoznaje sprawę, badając:
- kompletność wniosku,
- przeprowadzone przez organ I instancji postępowanie i wydaną w jego wyniku decyzję w zakresie ich zgodności z przepisami prawa
oraz rozpatruje złożone odwołania.
Organ odwoławczy może działać tyIko w granicach wniosku inwestora, a jego ocenie może jedynie podlegać zgodność z prawem planowanego przedsięwzięcia, w szczególności spełnienie warunków zawartych w przepisach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474, ze zm.) oraz m.in. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U.2016.124, ze zm.). Nie można bowiem uzależniać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. zrid) od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami. Wojewoda nie może oceniać zasadności zaplanowanej inwestycji drogowej w zakresie jej przebiegu i rozwiązań projektowych. Za to odpowiada wyłącznie inwestor, czyli zarządca drogi.

2.      Jakie mają państwo zastrzeżenia co do wydania zgody na budowę?
Jeśli mamy zastrzeżenia dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, to są one wyjaśniane w postępowaniu i zależnie od treści wyjaśnień – wpływają na wydaną decyzję oraz są omawiane w uzasadnieniu decyzji Wojewody. Taka decyzja jeszcze nie została wydana. Postępowanie trwa. W jego ramach m.in. wezwaliśmy UMK do uzupełnienia akt sprawy i złożenie wyjaśnień.

3.      Co dokładnie Państwo sprawdzają?
To, co powinien zawierać wniosek i decyzja, reguluje ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474, ze zm.). Sprawdzamy też zakres wymieniony w pkt 1.

4.      Czy kontaktowali się Państwo z Prokuraturą w tej sprawie?
Nie. To Prokuratura Okręgowa w Krakowie wystąpiła do nas o wypożyczenie akt sprawy, co uczyniliśmy.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj