Wokół Funduszu Dróg Samorządowych
2019-04-16

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Uprzejmie proszę o odpowiedzi na pytania związane z przeprowadzonym naborem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS):
1. Ile wniosków gminy i powiaty złożyły w tegorocznym naborze w ramach FDS, a ile wniosków złożono w naborze ubiegłorocznych w ramach poprzedniego programu? Jaka jest łączna wartość zgłoszonych projektów?
2. Czy liczba złożonych w tym roku przez gminy i powiaty wniosków (lub ich wartość) na dziś konsumuje pełną kwotę (lub nawet przekracza), którą województwo ma do dyspozycji w ramach FDS? Jeśli nie, to jaka część kwoty przyznanej województwu może nie zostać wykorzystana i co się z nią stanie (będą kolejne nabory)?
3. Co z pieniędzmi z FDS, które są w dyspozycji premiera (250 mln), Ministerstwa Obrony Narodowej (500 mln zł) i pieniędzmi MF z wciąż niewyemitowanych obligacji (ponad 1 mld zł) - czy mają Państwo jakieś informacje dot. tego, czy i kiedy te pieniądze zostaną uruchomione i czy w związku z tym mogą być kolejne nabory?


Oto nasza odpowiedź:
Wojewoda Małopolski 14 marca 2019 r. ogłosił nabór wniosków o dofinasowanie zadań  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego mogły składać (lub wysłać wnioski drogą pocztową) w terminie do 15 kwietnia 2019 r., wówczas za termin złożenia wniosku uznaje się datę jego nadania.
Wysokość środków na 2019 rok przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych w województwie małopolskim wynosi 298 120 004,89 zł, z czego kwotę 209 983 782,89 zł przeznacza się na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych zgłoszonych w ramach powyższego naboru. Kwota 209 983 782,89 zł jest wynikiem pomniejszenia limitu środków na 2019 rok przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych o kwotę 88 136 222,00 zł, która stanowi wartość dofinansowania dla zadań umieszczonych na liście podstawowej w ramach przeprowadzonego naboru do ostatniej edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Wg stanu na 18.04.2019 r. jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach naboru złożyły 227 wniosków na łączną kwotę dofinansowania: 257 678 015,07 zł,
w tym:
- 120 gmin złożyło  wnioski o dofinansowanie 186 zadań na kwotę: 136 745 268,63 zł;
-  18 powiatów złożyło  wnioski o dofinansowanie 41 zadań na kwotę:120 932 746,44 zł.
Łącznie wnioski złożyło 138 jednostek samorządu terytorialnego.
Wartość całkowita zadań objętych złożonymi wnioskami wynosi: 529 084 959,01 zł, w tym:
- gminy: 280 553 244,35 zł.
- powiaty: 248 531 714,66 zł.
Obecnie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie trwają prace mające na celu szczegółową weryfikację złożonych wniosków oraz objętych nimi zadań.
Podanie pełnej informacji w tym zakresie, będzie możliwe po zewidencjonowaniu wszystkich wniosków (wnioski nadal spływają) z rozróżnieniem na zadania, których czas realizacji nie przekracza 12 miesięcy oraz na zadania wieloletnie. Ostateczna informacja o wynikach  naboru zostanie podana po przeprowadzeniu oceny wniosków przez Komisję do oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych zadań gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych powołaną przez Wojewodę Małopolskiego.
W 2018 roku w trakcie przeprowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego naboru wniosków o dofinasowanie w ramach ostatniej edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 złożonych zostało 100 wniosków, w tym 70 wniosków złożonych przez gminy i 30 wniosków złożonych przez powiaty na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 132 161 120,87 zł. Zakwalifikowano do oceny merytorycznej, a tym samym znalazło się na ostatecznej liście rankingowej 70 wniosków, na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 102 157 815,00 zł, w tym 45 wniosków dotyczyło dróg gminnych na wnioskowaną kwotę dotacji 51 085 130,00 zł oraz 25 wniosków dotyczących dróg powiatowych na wnioskowaną kwotę dotacji 51 072 685,00 zł.
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań gminnych oraz powiatowych województwa małopolskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach przeprowadzonego we wrześniu 2018 roku naboru do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Wsparcie finansowe, które otrzymają samorządy, stanowi pierwszy etap podziału środków z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019.
Limit środków na dofinansowanie zadań na liście podstawowej z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wynosił 88 136 222,00 zł.
Dodatkowo Prezes Rady Ministrów przeznaczył ze swojej rezerwy na wskazane na liście zadania kwotę w wysokości 11 208 404,00 zł. Łączna kwota limitu środków dla województwa małopolskiego na dofinansowanie zadań na liście podstawowej wynosi 99 344 626,00 zł.
Do dofinansowania w roku 2019 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:
- na liście podstawowej znalazło się 21 wniosków dotyczących dróg powiatowych i 38 dotyczących dróg gminnych,
- na liście rezerwowej znalazły się 4 wnioski dotyczące dróg powiatowych i 7 dotyczących dróg gminnych.
Wydatkowanie środków funduszu przeznaczonych na finansowanie tzw. „zadań obronnych”, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161, z późn. zm.) nie należy do kompetencji wojewodów.

20190320 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj