Wokół sprawy obywatelki Wenezueli
2019-03-15

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Bardzo proszę o pilną odpowiedź dotyczącą sprawy obywatelki Wenezueli, która przyjechała do Krakowa uciekając przed fatalną sytuacją, w jakiej znajduje się jej kraj. Kobieta znalazła pracę w przedszkolu. Firma złożyła wniosek o pozwolenie dla niej na pracę. Przeoczono jednak sprawę wniosku o pobyt czasowy w Polsce. Jak dotarło pozwolenie na pracę, okazało się, że minął czas jej legalnego pobytu w Polsce. Straż Graniczna podjęła decyzję o jej wyjeździe z Polski. Ostatnią deską ratunku jest wniosek do Wojewody Małopolskiego, który może zdecydować o umożliwieniu jej legalnego pozostania w Polsce. Proszę o informację, na jakim etapie jest rozpatrywanie jej wniosku i jakiej decyzji należy się spodziewać.

Oto nasza odpowiedź:
Wojewoda Małopolski 14 lutego 2019 r. wydał dla tej cudzoziemki zezwolenie na pracę na wniosek złożony przez pracodawcę. Natomiast zezwolenie na pobyt wydawane jest przez Wojewodę na wniosek cudzoziemca – wniosek o zezwolenie na pobyt musi być złożony przez cudzoziemca w czasie jego legalnego pobytu w Polsce. Taki wniosek do Wojewody Małopolskiego nie wpłynął.

14 marca 2019 r. do Wojewody Małopolskiego wpłynęło pismo zawierające prośbę o możliwość legalnego pozostania w Polsce. Do pisma dołączono decyzję Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krakowie Balicach z dnia 28 lutego 2019 r. o zobowiązaniu do powrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. W uzasadnieniu przedmiotowej decyzji organ wskazał, że w trakcie prowadzonego postepowania ustalono, iż cudzoziemka nigdy wcześniej nie ubiegała się o jakąkolwiek ochronę a obecnie chce i może swobodnie powrócić do kraju pochodzenia.

Nie posiadamy wiedzy czy cudzoziemka odwołała się od decyzji Komendanta Straży Granicznej – termin na wniesienie odwołania minął 14 marca 2019 r.

Podkreślić należy, że Komendant Straży Granicznej w procedurze badania przesłanek do wydania decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia Polski bada także wszelkie inne okoliczności – w tym sytuację osobistą cudzoziemca, a także przesłanki określone w przepisach polskich i międzynarodowych konwencjach dot. ochrony praw człowieka. Jeśli Straż Graniczna stwierdzi, że zachodzą przesłanki uzasadniające pozostanie cudzoziemca w Polsce, wówczas zamiast decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia Polski wydaje cudzoziemcowi zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Z załączonej decyzji wynika, że cudzoziemka stwierdziła, iż w jej ocenie nie ma przeszkód do opuszczenia Polski i powrotu do kraju pochodzenia.

Podkreślić należy, że Wojewoda nie ma możliwości dokonać zmiany decyzji komendanta Straży Granicznej, a ponadto, wobec stwierdzeń cudzoziemki zawartych w sprawie dotyczącej zobowiązania do opuszczenia Polski, nie ma podstaw prawnych do udzielenia zezwolenia na pobyt w ramach art. 181 ustawy o cudzoziemcach. Zasadnym byłoby wystąpienie do Straży Granicznej o zmianę decyzji np. poprzez jej uchylenie i ewentualne udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.

W związku z zaistniałą sytuacją przekażemy złożone przez cudzoziemkę 14 marca 2019 r. pismo do Wojewody Małopolskiego do Komendanta Placówki Straży Granicznej Kraków – Balice w celu jego rozpatrzenia.

20190320 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj