Wokół Funduszu Dróg Samorządowych
2019-03-15

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
W informacji pada stwierdzenie, że w pierwszej kolejności dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dostaną gminy i powiaty, które są już na liście zatwierdzonej pod koniec ubiegłego roku.
Czy te samorządy nie muszą już składać wniosków i automatycznie dostaną pieniądze na wskazane już drogi?
Dofinansowanie wcześniej to ok. 50 proc., teraz może to być 80 proc. Czy w związku z tym inwestycje z zatwierdzonej już listy mogą dostać więcej, a więc kwota dla nich będzie większa niż wykazana na stronie MUW w zakładce dla samorządów?

Oto nasza odpowiedź:
1. W informacji pada stwierdzenie, że w pierwszej kolejności dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dostaną gminy i powiaty, które są już na liście zatwierdzonej pod koniec ubiegłego roku. Czy te samorządy nie muszą już składać wniosków i automatycznie dostaną pieniądze na wskazane już drogi?
Szczegółowy tryb realizacji zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadań planowanych do dofinansowania w 2019 r. został określony w art. 45 i nast. ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z 23 października 2018 r. (dalej Ustawa).
Nabór wniosków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – edycja 2018/2019 został zakończony, a zadania powiatowe i gminne zostały sklasyfikowane na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w 2019 r. W związku z powyższym jednostki samorządu terytorialnego nie będą zobowiązane do ponownego składania wniosku o dofinansowanie zadania.
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymają jednostki samorządu terytorialnego, które zostaną ujęte na ostatecznej liście podstawowej zadań powiatowych oraz zadań gminnych zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów. W przypadku pojawienia się oszczędności możliwym będzie objęcie dofinansowaniem jednostki znajdujące się na liście rezerwowej.

2. Dofinansowanie wcześniej to ok. 50 proc., teraz może to być 80 proc. Czy w związku z tym inwestycje z zatwierdzonej już listy mogą dostać więcej, a więc kwota dla nich będzie większa niż wykazana na stronie MUW w zakładce dla samorządów?
Zgodnie z art. 14 Ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. Tym samym, jest to poziom maksymalnej wysokości dofinansowania dla jednostki przewidziany w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych. Podstawą do wyliczenia wysokości dofinansowania są dochody własne danej jednostki samorządu terytorialnego i na tej podstawie została określona wysokość dofinansowania dla zadań objętych dofinansowanie w ramach przeprowadzonego w 2018 r. naboru.

20190320 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj