MUW na Facebooku
2019-03-01

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Mając na uwadze ochronę praworządności i interesu polskiego nad interes prywatnego koncernu wydawniczego, jakim jest serwis internetowy Facebook - zwracam się o wyjaśnienie m.in.:
- czy  Małopolski Urząd Wojewódzki prowadzi działalność wydawniczą i dziennikarską na Facebooku równolegle z pełnieniem stanowiska działalności administracyjnej?
- czy prowadzenie profilu na Facebooku jest dokonywane przez osobę opłacaną na stanowisku do obsługi profilu na Facebooku oraz czy też robi to ktoś opłacany z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - w czasie pracy zawodowej - ku pożytkowi koncernu Facebook?

Nie jest to złośliwość - ale pytania czytelników, którzy się nad tym zastanawiają.  - Bowiem, jeżeli prowadzenie na Facebooku działalności wydawniczo-informacyjnej z profilem opisanym jako Kancelaria Premiera - jest faktem - to nie wiem, czy nie narusza to interesu zwłaszcza polskich mediów zarejestrowanych w polskich sądach okręgowych - bowiem Facebook nie tylko nie zapewnia ochrony informacji i danych ale także jak to zostało publicznie udowodnione - sprzedaje i przetwarza takie dane we własnym interesie ekonomicznym.

- Czy więc oficjalna strona internetowa  https://www.malopolska.uw.gov.pl - nie wystarcza, czy BIP nie wystarcza do przekazywania informacji - ale trzeba wspierać amerykańskiego Facebooka w windowaniu sukcesów ekonomicznych i tym samym odbieranie polskim mediom szans na realizację roli opartej o prawo prasowe?

Trudno czasem uzyskać informacje od urzędu o wydarzeniach i działaniach urzędów - nie mniej jestem polskim wydawcą medialnym i staram się prowadzić serwis informacyjny na tyle, ile mi pozwala dostęp do informacji pozyskanej zgodnie z prawem. - Jednak już Facebook nie daje takiej możliwości - a m.in. MUW publikuje na swoim profilu facebookowym informacje, które powinny trafiać raczej do krajowych i lokalnych mediów - do dalszej publikacji. - Tak bynajmniej stanowi prawo polskie, że samorządy powinny dzielić się informacją z prasą i serwisami internetowymi zarejestrowanymi w sądach, jako wydawcy. 

W pierwszej kolejności dobro społeczne i lokalne a następnie już pod prywatnymi danymi może każda osoba prywatna prowadzić całkiem prywatny profil na Facebooku - gdzie można się dzielić takimi informacjami, które nie są powiązane ze sprawowaniem urzędu.
 Jak więc realizowany jest obowiązek RODO, gdy prawa do publikacji MUW przejmuje automatycznie po publikacji koncern Facebook? Czy działalność wydawnicza MUW na Facebook jest raportowana przez IOD a także, czy materiały publikowane na facebookowym profilu WUM są oparte o prawo prasowe - bo jest to ewidentnie działalność dziennikarska - w interesie koncernu Facebook finansowana przez podatników polskich - bez ustanowienia względem tego faktu stanowiska dziennikarskiego - bo rzecznik prasowy nie jest prawem ustanowiony do prowadzenia profilu na Facebook, który jest podmiotem biznesowym, z którym WUM nie ma umowy ani nie było w tym zakresie przetargu itd.

Temat jest oparty o pytania czytelników, dyskusje w tym zakresie - bo i.in. WUM ale także KPRM i wiele innych instytucji bazujących na budżecie ze środków publicznych czyni sobie "wydawnictwa" dające koncernowi Facebook milionowe zyski z ilości wyświetleń a także handlu danymi osobowymi, jakie nie są raportowane do UODO w związku z RODO.
 Tak więc - pytam, czy WUM ma podpisaną umowę dwustronną - czy też jest to akceptacja jedynie regulaminu jednostronnego, jaki akceptuje się podczas tworzenia konta na Facebooku - z koncernem wydającym serwis internetowy Facebook?
 Jaki jest więc adres e-mail powiązany z oficjalnym kontem WUM na Facebooku i kto jest odpowiedzialny za ochronę danych, ochronę własności intelektualnej itd. - bo np. zdjęcia publikowane przez moderatora stają się własnością koncernu Facebook?

Oto nasza odpowiedź:
MUW nie prowadzi działalności wydawniczej i dziennikarskiej na Facebooku, lecz działalność informacyjną wynikającą z faktu, że jest aparatem pomocniczym organu administracji publicznej - Wojewody Małopolskiego.
Prowadzenie profilu MUW na Facebooku oraz innych mediach społecznościowych należy do zadań pracowniczych osób, do których obowiązków służbowych należy obsługa informacyjna związana z działalnością MUW.
 Korzystanie z profilu MUW na Facebook zwiększa możliwości społeczeństwa dowiadywania się o działalności organu administracji publicznej, niezależnie od informacji udostępnionej w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu. Należy podkreślić, że większość organów administracji publicznej (nie tylko w Polsce ale i na całym świecie) komunikuje się z obywatelami również w ten sposób.
 Informacje, które MUW udostępnia między innymi  w mediach społecznościowych, w tym na profilu Facebook MUW, mogą być również wykorzystywane przez media krajowe i lokalne w sposób nieograniczony. Nie jest też znany w MUW fakt, aby działalność firmy Facebook była nielegalna.
Udostępnianie informacji na profilu Facebook nie narusza dobra społecznego  i lokalnego. MUW akceptuje zasady korzystania z profilu Facebook i politykę prywatności obowiązującą użytkowników tego serwisu. W przypadku informacji udostępnianych w BIP i na stronie internetowej MUW, również w postaci zdjęć, nie istnieje mechanizm blokujący możliwość ich dalszego rozpowszechniania w Internecie.
Wynikające z RODO zasady ochrony danych osobowych nie są naruszane, gdyż prawo krajowe, tj. art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) umożliwia rozpowszechnienie danych w postaci wizerunku, bez konieczności uzyskania stosowego zezwolenia, w przypadkach gdy są to:
1) osoby powszechnie znane, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nie funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowią jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 

Ponadto MUW  dokłada wszelkiej staranności w zakresie zachowania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawami prawnymi publikowania informacji na profilu Facebook są m.in.:
1)      § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej:
„§ 1. 1. Rzecznicy prasowi w urzędach organów administracji wykonują zadania z zakresu polityki informacyjnej rządu.
2. Do zadań rzeczników prasowych należy w szczególności:
1) publiczne prezentowanie działalność organów administracji rządowej,
2) organizowanie kontaktów publicznych organów administracji rządowej, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu.
3. Do zadań rzeczników prasowych należy również współudział w realizacji obowiązków nałożonych na organy administracji rządowej w ustawie z 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)”.
2)      art. 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej: „Informacja publiczna może być udostępniana (…) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych”.
 
Publiczne prezentowanie działalności organu administracji publicznej nie jest więc w świetle ww. przepisów działalnością dziennikarską, lecz działalnością informacyjną, którą organ ma obowiązek realizować w oparciu o przywołane przepisy prawa.
 
 MUW nie ma podpisanej umowy dwustronnej z firmą Facebook. Informacje udostępniane przez MUW w mediach społecznościowych nie są przedmiotem handlu, gdyż są to informacje publiczne i dostępne w równym stopniu dla wszystkich.
 Administratorem informacji, po ich udostępnieniu na profilu Facebook, staje się ta firma i ona odpowiada za ich przetwarzanie zgodne z prawem.

20190320 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj