Fundusz Dróg Samorządowych
2019-03-01

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe: 

Dotyczy puli pieniędzy z Fundusz Dróg Samorządowych ( 371 milionów ) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remonty dróg powiatowych i gminnych (informacja: www.malopolska.uw.gov.pl). 

Uprzejmie proszę o informacje na temat tego, w jaki sposób zostaną rozdysponowane te środki i przez kogo. Czy wytypowano już inwestycje, które zostaną dofinansowane z tego funduszu?

Czy znane są zadania wieloletnie, których realizacja może się rozpocząć w tym roku i zostanie dofinansowana?


Oto nasza odpowiedź:

22 lutego br. Minister Infrastruktury poinformował Wojewodę Małopolskiego o wysokości limitu wydatków w roku bieżącym.

Dla województwa małopolskiego w ramach podziału środków w 2019 r. na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy została ustalona kwota wysokości 298 120 004, 89 zł na zadania jednoroczne oraz limit na dofinansowanie zadań wieloletnich w wysokości 73 433 654,24 zł.

W pierwszej kolejności dofinansowanie w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych uzyskają projekty znajdujące się liście zadań zakwalifikowanych do otrzymania w 2019 roku dotacji w ramach prowadzonego we wrześniu 2018 r. naboru do ostatniej edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, ustanowionego uchwałą 154/2015 Rady Ministrów z 8 września 2015 r. Szczegółowy tryb procedowania dla tych zadań został określony w art. 45 i nast. ustawy z 23 października 2018 r o Funduszu Dróg Samorządowych.

Niebawem zostanie ogłoszony nowy nabór wniosków jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadań w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie otrzymają zadania, które zostaną ujęte na ostatecznej liście podstawowej zadań powiatowych oraz zadań gminnych zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów. W przypadku pojawienia się oszczędności możliwe będzie objęcie dofinansowaniem zadań znajdujących się na liście rezerwowej do wysokości środków przeznaczonych dla województwa małopolskiego. Zasada ta dotyczy zarówno zadań planowanych do realizacji w 2019 r., jak i zadań zgłaszanych w ramach tegorocznego naboru na lata kolejne.

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 4 ustawy, wojewoda może także przeprowadzić kolejny nabór wniosków, w przypadku gdy po przeprowadzeniu poprzedniego naboru pozostaną środki, które nie zostały wyczerpane na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w danym roku.

Komisja, dokonując oceny, będzie kierować się wyrównywaniem potencjału społeczno-gospodarczego, poprawą jakości życia mieszkańców i zapewnieniem spójności terytorialnej na obszarze województwa, biorąc pod uwagę:

1) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;

3) podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów;

4) zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;

5) poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

W chwili obecnej finalizowane są prace związane z przygotowaniem szczegółowych zasady naboru i oceny wniosków jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które będą obowiązywać podczas tegorocznego naboru wniosków.

20190307 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj