Wokół statutów sołectw
2019-02-21

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. czy w świetle orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt III SA/Gd 97/18) zgodny z prawem jest Statut Sołectwa w którym znajduje się zapis o treści „W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata wyborów w Sołectwie nie przeprowadza się, a kandydata uznaje się za wybranego na Sołtysa”?
2. czy wybory sołtysa przeprowadzone w oparciu o tak sformułowane zapisy w Statucie Sołectwa są ważne, skoro art. 36.2 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że wybory sołtysa przeprowadza się głosowaniu?


Oto nasza odpowiedź:

Orzeczenia sądowe zapadłe na kanwie konkretnej sprawy nie skutkują automatycznym ich uznaniem w innych sprawach będących przedmiotem oceny nadzorczej.

Wojewodzie Małopolskiemu, jako organowi nadzoru, znane jest powyższe orzeczenie. Jest ono jednym z pierwszych, które zwraca uwagę na przedstawiony w nim problem.

Akceptując wnioski płynące z tego orzeczenia, w ramach bieżących czynności nadzorczych organ nadzoru zwraca uwagę jednostkom samorządu terytorialnego na konieczność takiej redakcji przepisów statutów sołectw, aby wprost normowały one możliwość dokonania wyboru wójta i rady sołeckiej w drodze przeprowadzonego głosowania.

Zaznaczyć zarazem należy, że wybory dokonane na podstawie tak zredagowanego zapisu statutu są ważne i skuteczne, bowiem zostały przeprowadzone na podstawie obowiązujących w ich dacie regulacji prawnych.

20190307 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj