Fundusz Dróg Samorządowych
2019-02-22

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe: 

1. Czy województwo już rozpoczęło przyznawanie środków na projekty drogowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych? Jeśli nie, to czy wiadomo, kiedy FDS ruszy?

2. Do niedawna pojawiały się informacje, że w 2019 roku regiony będą miały po 200-250 mln zł w tym roku do podziału między gminy i powiaty. Przy czym pan premier zapowiedział kilka dni temu, że w tym roku FDS będzie miał do dyspozycji aż 6 mld zł. Czy to oznacza, że tych pieniędzy może być więcej dla Państwa i innych regionów?

3. Jakie projekty zostaną dofinansowane w pierwszej kolejności? Czy te, które zostały już złożone w ramach naboru zeszłorocznego (z realizacją na 2019 r.), w programie tzw. schetynówek? Czy jeśli się okaże, że pieniędzy jest więcej niż skala dofinansowania projektów już złożonych, wojewoda zorganizuje dodatkowy nabór z FDS jeszcze w tym roku?

4. Ile gmin i powiatów złożyło wnioski do tej pory (może jest lista)?

5. Jakie są zasady wyboru i punktacji projektów - na co komisja konkursowa będzie zwracać szczególną uwagę (budowa chodników, oświetlenia itd.)? Czy projekty zostały już ocenione, czy to nastąpi dopiero wtedy, gdy będzie wiadomo, ile pieniędzy do dyspozycji z FDS ma Państwa region?


Oto nasza odpowiedź:

Szczegółowy tryb realizacji zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadań planowanych do dofinansowania w 2019 r. został określony w art. 45 i nast. ustawy z dnia 23 października 2018 r o Funduszu Dróg Samorządowych, a w przypadku zadań do realizacji od 2020 r. odpowiednio art. 20 i nast. tejże ustawy.

Dofinansowanie otrzymają zadania jednostek samorządu terytorialnego, które zostaną ujęte na ostatecznej liście podstawowej zadań powiatowych oraz zadań gminnych zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów. W przypadku pojawienia się oszczędności możliwe będzie objęcie dofinansowaniem zadań znajdujących się na liście rezerwowej do wysokości środków przeznaczonych dla województwa małopolskiego. Zasada ta dotyczy zarówno zadań planowanych do realizacji w 2019 r., jak i zadań zgłaszanych w ramach tegorocznego naboru na lata kolejne.

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 4 ustawy, wojewoda może przeprowadzić kolejny nabór wniosków, w przypadku gdy po przeprowadzeniu poprzedniego naboru pozostaną środki, które nie zostały wyczerpane na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w danym roku.

Komisja, dokonując oceny, będzie kierować się wyrównywaniem potencjału społeczno-gospodarczego, poprawą jakości życia mieszkańców i zapewnieniem spójności terytorialnej na obszarze województwa, biorąc pod uwagę:

1) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;

3) podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów;

4) zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;

5) poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

W chwili obecnej finalizowane są prace związane z przygotowaniem szczegółowych zasady naboru i oceny wniosków jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadań w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

22 lutego br. Minister Infrastruktury poinformował Wojewodę Małopolskiego o wysokości limitu wydatków w roku bieżącym.

Dla województwa małopolskiego w ramach podziału środków w 2019 r. na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy została ustalona kwota wysokości 298 120 004, 89 zł na zadania jednoroczne oraz limit na dofinansowanie zadań wieloletnich w wysokości 73 433 654,24 zł.

W pierwszej kolejności dofinansowanie uzyskają projekty na podstawie listy zadań zakwalifikowanych do otrzymania w 2019 roku dotacji w ramach prowadzonego we wrześniu 2018 r. naboru do ostatniej edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ustanowionego uchwałą 154/2015 Rady Ministrów z 8 września 2015 r.

20190307 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj