Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Lwowskiej w Tarnowie”
2019-02-07

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:


11 stycznia 2019 zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-XI.7820.1.72.2018.MMa, o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym - ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w Prawie budowlanym w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa ul. Lwowskiej w Tarnowie.

Bardzo proszę od odpowiedź:

- ile razy na inwestora wspomnianej inwestycji nałożono obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym?
- czego dotyczyły nieprawidłowości?
- od kiedy ta sprawa jest prowadzona w MUW?

Oto nasza odpowiedź:

W ramach obecnie prowadzonego postępowania administracyjnego (na podstawie wniosku złożonego w listopadzie 2018 r.) Wojewoda Małopolski raz nałożył na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym (postanowieniem z 11 stycznia 2019 r.) w terminie do 16 sierpnia 2019 r. Termin został ustalony w taki sposób, aby inwestor mógł dokonać wszystkich stosownych zmian i uzupełnień w dokumentacji  bez konieczności jego przedłużania, biorąc pod uwagę charakter dokumentacji koniecznej do przedłożenia. Oczywiste jest, że skorygowanie dokumentacji projektowej w prawidłowy sposób przed wskazanym terminem oznacza natychmiastowe kontynuowanie postępowania u Wojewody. Podkreślić należy, że to na inwestorze spoczywa obowiązek przygotowania dokumentacji w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami, co pozwoli Wojewodzie na poprowadzenie postępowania i wydanie decyzji bez zbędnej zwłoki. Najważniejsze kwestie wskazane do poprawy dotyczą: doprowadzenia dokumentacji projektowej do spójności z pozostałymi dokumentami w sprawie; uzyskania tzw. odstępstwa od warunków technicznych (procedura - z udziałem Wojewody oraz Ministra Infrastruktury – częsta w przypadku rozbudowy drogi, gdzie inwestor musi dostosować projektowaną inwestycję do istniejącego układu drogowego); uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w pełnym zakresie itd.
Pierwszy wniosek w sprawie wydania decyzji zrid dla rozbudowy ul. Lwowskiej w Tarnowie został złożony do Wojewody w lutym 2018 r., w czerwcu 2018 r. pozostawiono go bez rozpoznania;
Drugi wniosek został złożony w lipcu 2018 r., w październiku 2018 r. inwestor wycofał wniosek;
[Obydwa wnioski zawierały zasadnicze braki formalne, a dokumentacja nieprawidłowości, które nie zostały w pełni usunięte, co uniemożliwiło wszczęcie postępowania].
Trzeci wniosek został złożony w listopadzie 2018 r. i na jego podstawie prowadzone jest postępowanie, zmierzające do wydania decyzji zrid.

20190214 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj