Wokół sytuacji w Maszkowicach
2019-01-29

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje dotyczące sytuacji romskich rodzin w Maszkowicach, które otrzymały od nadzoru budowlanego nakaz rozbiórki samowoli budowlanych. Chodzi o 11 rodzin, które jak twierdzą, nie mają gdzie się podziać. Władze gminy Łącko nie mają w planach budowy bloku socjalnego, w którym mogłyby te rodziny zamieszkać. Sytuacja od lat jest patowa, a z roku na rok liczebność osady się zwiększa. W związku z tym, bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy Wojewodzie znany jest aktualny problem osady romskiej w Maszkowicach związany z nakazem rozbiórki 11 budynków?
2. Czy Wojewoda może i zamierza wstrzymać rozbiórkę domów?
3. Czy Wojewoda może pomóc gminie Łącko z poprawą sytuacji w osadzie romskiej w Maszkowicach i w jaki sposób?
4. Czy są plany budowy bloku socjalnego, wzorem Ochotnicy Dolnej, w którym zamieszkaliby Romowie?
Wszelkie informacje dotyczące poprawy sytuacji bytowej rodzin romskich w Maszkowicach będą pomocne.


Oto nasza odpowiedź:
Sprawy mieszkańców są częstym przedmiotem spotkań i konsultacji na poziomie województwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Sejmowej Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Oczywiście złożona sytuacja, w jakiej znajduje się cała społeczność Maszkowic, została rozpoznana. Proponujemy korzystne dla wszystkich rozwiązania (nie tylko dla społeczności romskiej).

1.    Podejmowane działania i aktualna sytuacja:

Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z 11 lipca 2017 roku został powołany Zespół do Spraw rozwiązywania problemów mieszkaniowych i sytuacji społeczno-bytowej mniejszości romskiej w Maszkowicach. Spotkania odbywają się kilka razy w roku z udziałem wszystkich służb.

Na zlecenie Zespołu opracowano „Diagnozę sytuacji społeczno-ekonomiczno-socjalnej społeczności romskiej w Maszkowicach”, w której przeanalizowano trudności mieszkaniowe i zaproponowano konstruktywne działania w tym zakresie: opracowanie kompleksowego planu pomocowego wspólnie ze społecznością romską, kontynuowanie działań edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży romskiej, możliwość budowy budynku wielorodzinnego wraz z zakupem terenu pod jego budowę, kontynuowanie akcji prewencyjnej, która służy poczuciu bezpieczeństwa i zapobiega popełnianiu przestępstw i wykroczeń, dalsze działania zdrowotne oraz działanie edukacyjne.

Wójt Gminy Łącko realizuje kilka zadań wspierających edukację, aktywizację zawodową czy sytuację zdrowotną społeczności romskiej z Maszkowic, finansowanych w ramach Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020. W Szkole Podstawowej w Maszkowicach uruchomiona została świetlica edukacyjna, zatrudniony został pedagog szkolny i logopeda. W roku szkolnym 2018/2019 uruchomiono klasę integracyjną dla uczniów (romskich) klas 1-3, które posiadają orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Osoby bezrobotne pracują na umowach stażowych, dodatkowo kontynuowany jest program mający na celu poprawę sytuacji zdrowotnej.

Wizyty i spotkania na osiedlach romskich Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych i Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu prowadził wobec 38 właścicieli nieruchomości postępowania administracyjne. Wydano 8 nakazów rozbiórki (w tym 6 nakazów dla Romów), utrzymano w mocy 18 decyzji rozbiórkowych, wszczęto 9 postępowań egzekucyjnych w stosunku do Gminy Łącko. Na chwilę obecną PINB prowadzi 14 postępowań dowodowo-wyjaśniających, w związku z uchyleniem poprzednio wydanych decyzji przez MWINB lub WSA.

2.    W związku z możliwym prowadzeniem postępowania egzekucyjnego rozważana będzie ewentualność wstrzymania egzekucji w tym zakresie. Zostanie to uzgodnione z organami nadzoru budowlanego.

3.     Jednym z narzędzi pomocnych w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych społeczności romskiej jest Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020. W 2018 roku w ramach Programu Integracji realizowano 89 projektów na kwotę 4 023 580 zł, w tym:
edukacja – 59 projektów na kwotę 1 708 580 zł,
mieszkalnictwo – 11 projektów na kwotę 1 731 900 zł (obejmuje remonty, modernizacje, budowy budynków mieszkalnych oraz zakupy nieruchomości),
praca – 9 projektów na kwotę 318 100 zł,
zdrowie – 10 projektów na kwotę 265 000 zł.

     Na 2019 rok złożono 136 wniosków na kwotę 12 365 576 zł, w tym wnioski na remonty, inwestycje i zakupy w gminie Łącko. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla województwa małopolskiego przyznano kwotę 4 340 000 zł na realizację 74 projektów w ramach Programu Integracji.

4.    Osiedle w Maszkowicach zamieszkuje obecnie ok. 250 osób, natomiast budynek socjalny w Ochotnicy Dolnej przeznaczony jest dla 18 rodzin. Trudno porównać tak różne pod względem liczebności osady.
5.    
Rozważana jest możliwość budowy budynku socjalnego, która jest na etapie uzgodnień pomiędzy Wojewodą, Gminą Łącko i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zapewniamy, że sytuacja społeczności romskiej w Maszkowicach, mimo jej problematyczności, jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby życie Romów uległo znacznej poprawie, wzmacniając tym samym proces integracji ze społeczeństwem większościowym.20190214 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj