Wokół poprawy bezpieczeństwa na małopolskich drogach
2019-02-05

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Bardzo proszę o informacje, jakie działania - celem poprawy bezpieczeństwa na małopolskich drogach - zostaną podjęte w tym roku przez Urząd Wojewódzki. Proszę nie wymieniać wszystkich, jedynie najważniejsze.

Z góry bardzo dziękuję za jak najszybszą odpowiedź.

Oto nasza odpowiedź:

działania wojewodów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały wskazane w programie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020.


Do zadań tych, na rok 2019, zaliczono wyłącznie:

1. Działanie D.4 tj.: Realizacja programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

2. Działanie R.1 tj.: Rozwój systemu ratownictwa medycznego:

-wsparcie istniejących i budowa nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych

- rozwój Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (wsparcie i budowa nowych lądowisk i baz LPR)

- koncentracja 42 dyspozytorni medycznych do modelu 18 dyspozytorni medycznych w kraju do 2028 r.

Natomiast Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w imieniu Wojewody Małopolskiego, sprawuje jedynie nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, a także na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub w strefach zamieszkania.

W ramach tego nadzoru dokonuje ocen organizacji ruchu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozstrzyga w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu, biorąc pod uwagę interes ogólnospołeczny oraz konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.

Zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach sprawują starostowie – w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, oraz Marszałek Województwa Małopolskiego w odniesieniu do dróg wojewódzkich. Są to zadania własne tych jednostek.

Wojewoda nie organizuje ruchu drogowego w województwie.

Pragniemy także zwrócić uwagę, że ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018, poz.2161, 2383) utworzony został państwowy fundusz celowy, który gromadzi środki na udzielenie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz gminnych.

Jednym z elementów przy ocenie wniosków o dofinansowanie ww. zadań, jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podnoszenie standardów technicznych dróg i zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów.

Na chwilę obecną trwają prace związane z opracowaniem zasad naboru w województwie małopolskim oraz oceny wniosków złożonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto, Wojewoda Małopolski nadzoruje realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. W skład Programu wchodzą również: poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących Programu można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=10713

W tym roku, na nabór wniosków ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Małopolsce odpowiedziało 17 podmiotów – jednostek samorządu terytorialnego. Wśród nich są wnioski o realizację celu szczegółowego Programu, priorytet 2 – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym.


Informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj