Wokół budowy odcinka obwodnicy Bochni
2019-01-09
Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

Urząd Wojewódzki rozpatruje sprawę budowy 270-metrowego odcinka obwodnicy północno-zachodniej w Bochni (tzw. droga KN-2). Z moich informacji wynika, że chodzi o dwie sprawy: ZRID oraz odwołania złożonego przez mieszkańców ulicy Campi, którzy po wybudowaniu obniżonego ronda mają utrudniony dojazd do swoich posesji.
1. Proszę o informację, czego dotyczą w szczegółach obie sprawy i na jakim etapie jest ich rozpatrywanie. Sprawa protestu miała być rozpatrzona do 21 grudnia, ale termin jej rozpatrzenia przesunięto do 18 stycznia. Dlaczego?
2. O jakie strony postępowania chodzi?


Oto nasza odpowiedź:

1. U Wojewody Małopolskiego (w Wydziale Infrastruktury) prowadzone jest jedno postępowanie (znak: WI-I.7821.1.20.2018) w sprawie rozpatrzenia odwołania stron postępowania od decyzji Starosty Bocheńskiego nr 2/2018 znak: AB.6740.2.1.2018 z 27.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej (trasa płn. – zach.), klasy technicznej L od km 0+000,00 do km 0+274,60 wraz z: rozbudową skrzyżowania drogi gminnej nr 580132K, klasy technicznej Z (ul. RTM. W. Pileckiego) i drogi gminnej nr 580013K, klasy technicznej Z (ul. Campi), przebudową i budową: oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudową: kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i ciepłowniczych w Bochni, w ramach zadania „Budowa obwodnicy trasy północno – zachodniej – Etap II”, zlokalizowanej w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie miasta Bochnia, w miejscowości Bochnia, w jednostce ewidencyjnej 120101_1 Bochnia-miasto, obręb Bochnia-5 [0005], na wymienionych w decyzji działkach, wydanej inwestorowi: Burmistrzowi Miasta Bochnia.

Sprawa jest w toku rozpatrywania, a przewidywany termin jej załatwienia został wyznaczony do 18 stycznia 2019 r. – z zastrzeżeniem, że sprawa może być załatwiona wcześniej.

Poprzedni termin na załatwienie sprawy wskazany był do 21 grudnia 2018 r., natomiast ze względu na:
- znaczny stopień skomplikowania sprawy (sprawa wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz m.in. usunięcia przez inwestora nieprawidłowości w projekcie budowlanym)
oraz
- wymogi formalne wynikające z przepisów prawa (niezależne od organu, tj. czas oczekiwania na doręczenie wszystkim stronom postępowania zawiadomienia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz zapewnienie stronom czasu na zapoznanie się z dokumentami ) musiał zostać przesunięty.

Jednocześnie wyjaśniamy, że kwestia budowy zjazdów z ulicy Campi nie jest przedmiotem odwołania i nie jest rozpatrywana w ramach postępowania odwoławczego, bowiem zakres zamierzenia budowlanego nie dotyczy i nie obejmuje budowy zjazdów z ulicy Campi.

2. Dane osobowe osób odwołujących się w postępowaniu administracyjnym są dostępne wyłącznie w ramach tego postępowania, czyli dla pozostałych stron oraz organów, które prowadzą postępowanie na różnych etapach (I instancja, II instancja, sąd I i II instancji, itp.).

Nie możemy udzielać takich informacji, gdyż dane osobowe osób prywatnych (fizycznych) podlegają ochronie prawnej.
Informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj