Zmiany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
2019-01-03
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Poproszę informację o tym, ile łóżek zredukowano w szpitalach w Państwa województwie? Na jakich oddziałach? Ile w sumie jeszcze miejsc zostało w placówkach?

Oto nasza odpowiedź:

Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego - w ostatnim okresie wpłynęły pojedyncze wnioski ze szpitali województwa małopolskiego dotyczące aktualizacji liczby łóżek (w ostatnim miesiącu 2018 roku wpłynęło 6 wniosków), a liczba ta nie odbiega od liczy wniosków składanych w innych miesiącach. Zaznaczmy, że podmioty lecznicze składające wnioski nie mają obowiązku podawania przyczyny zmniejszania czy zwiększania liczby łóżek, dlatego też nie posiadamy wiedzy w tym zakresie.

Podmioty lecznicze (szpitale), które w grudniu 2018 r. złożyły wnioski o wpis zmian w rejestrze w zakresie zmiany liczby łóżek szpitalnych (wnioski te nie zostały jeszcze zatwierdzone):
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko - zmniejszono o 13 łóżek, tj.:
- Oddział Chorób Płuc z 25 na 22 (3 ł),
- Oddział Dziecięcy z 25 na 20 (5 ł.)
- Oddział Ginekologiczno- Położniczy z Pododdziałem Noworodkowym z 20 na 17 (3 ł.),
- Pododdział Noworodkowy z 12 na 10 (2 ł.).
Pozostało ogółem 263 łóżka.
2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul M. Kopernika 13, 32-100 Proszowice - zmniejszono o 52 łóżek, tj.:
- Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem ICM z 55 na 36 (19 ł.),
- Oddział Chirurgii Ogólnej z 48 na 39 (9 ł.),
- Oddział Dziecięcy z 25 na 15 (10 ł.),
- Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 30 na 20 (10 ł.)
- Oddział Pulmonologiczny z 32 na 28 (4 ł.).
Pozostało ogółem 180 łóżek.
3. Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz - zmniejszono o 53 łóżek, tj.:
- Oddział Chirurgiczny 34 na 27 (7 ł),
- Oddział Chirurgii Urazowo-ortopedycznej z 26 na 21(5 ł.)
- Oddział Ginekologiczno- Położniczy z Izbą Przyjęć z 40 na 35 (5 ł.)
- Oddział Neonatologiczny z 13 na 10 (3 ł.)
- Oddział Pediatryczny z 35 na 16 (19 ł.),
- Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Izbą Przyjęć z 20 na 16 (4ł.)
- Oddział Kardiologiczny z 35 na 25 (10 ł.)
Pozostało ogółem 245 łóżka.
4. Szpital Św. Anny w Miechowie , ul. Szpitalna 2, 32-200 Miechów - zmniejszono o 31 łóżek, tj.:
- Oddział Chorób Wewnętrznych o profilu Ogólnym z 35 na 32 (3 ł),
- Oddział Chirurgiczny o profilu Chirurgii Ogólnej ,
- Urazowo-Ortopedycznym, Urologicznym z 55 na 35 (20 ł.)
- Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Blokiem Porodowym z 42 na 34 (8 ł.) Pozostało ogółem 284 łóżka.
5. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii zmniejszyło liczbę łóżek na Oddziale Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji o 23 (przed zmianą było 45 łóżek – obecnie są 22 łóżka), uzasadniając to prowadzonymi robotami budowlanymi związanymi z rozbudową obiektu.
Łącznie w szpitalu zarejestrowane są 93 łóżka (przed zmianą było 116).
6. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego Sp. z o.o. dokonał zmniejszenia liczby łóżek na Oddziale Chirurgii Naczyń i Angiologii z Pododdziałem Terapii Wewnątrznaczyniowej z 44 na 36, a na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii z 36 na 29.
Łącznie w szpitalu zarejestrowanych jest 109 łóżek (przed zmianą było 124).

Dodam, że zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190):

1a. Rejestr jest jawny.
2. Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego rejestru jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia https://www.csioz.gov.pl/kontakt/) Sposób prowadzenia rejestru i funkcjonowania systemu teleinformatycznego określają przepisy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
2a. Jednostka, o której mowa w ust. 2, może udostępniać dane objęte rejestrem, w tym za pośrednictwem strony internetowej.
2b. Jednostka, o której mowa w ust. 2:
1) zapewnia dostęp do danych objętych rejestrem podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującemu zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji;
2) może przekazać dane objęte rejestrem do ponownego ich wykorzystywania w innym celu niż realizacja zadania publicznego.
2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2b:
1) pkt 1 - stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669) oraz przepisy wydane na podstawie art. 15 ust. 3 tej ustawy;
2) pkt 2 - stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ponadto informuję, iż na stronie https://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/dane.html w zakładce „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą” pod linkiem „Podmioty lecznicze” (https://rpwdl.csioz.gov.pl/Registry/Pobieranie?typ=Csv&rodzajRejestru=Rpm) dostępne są pliki CSV zawierające stan rejestru aktualny na koniec dnia. Pliki są aktualizowane codziennie.
20181130informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj