Nieścisłości w publikacji Onetu
2018-12-04
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Sprawa dotyczy zarządzenia prezydenta Jacka Majchrowskiego:
„w sprawie oddania Spółce Instal Kraków S.A. w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w rejonie ul. Domagały, stanowiącej własność Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym w zamian za ustanowienie i przeniesienie przez Spółkę Instal Kraków S.A. na rzecz Skarbu Państwa prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 46 w budynku przy ul. Przewóz 32G w Krakowie”. Dodam, że transakcję zaakceptował urząd wojewódzki. W zamian za przekazanie ziemi, urząd wojewódzki otrzyma mieszkanie. Dlatego chciałem zapytać.

1. Zgodnie z treścią zarządzenia działka o numerze 44 obręb 104 Podgórze zostanie przekazana firmie Instal w zamian za mieszkanie przy ulicy Przewóz 32G i 119,5 tysiąca złotych. Kto wystąpił o dokonanie takiej zamiany? Dlaczego urząd wojewódzki się na to zgodził.

2. Kiedy urząd wojewódzki podjął decyzję o tym, że można dokonać takiej transakcji i kto podjął.

3. W zamian za przekazanie działki urząd wojewódzki ma otrzymać mieszkanie przy ulicy Przewóz. Chciałem zapytać jakie plany wobec tego mieszkania ma urząd? Kto tam zamieszka i na jakich warunkach?


Oto nasza odpowiedź:

Odnosząc się do Pana pytań, jak również artykułu , który już Pan opublikował, przekazuję, że:

1. Firma Instal Kraków nie dostanie niczego od urzędników. Nie ma takiej możliwości. Pierwsze zdanie z Pana artykułu jest nieprawdą. Buduje Pan nieprawdziwy obraz zdarzeń. Gdyby urzędnicy cokolwiek dali na własność jakiejkolwiek firmie prywatnej z pominięciem procedur – spotkałaby ich słuszna kara.

2. Słowo „procedura” jest tu istotne. W sprawie, którą Pan się zajął, zastosowano procedurę – ściśle określoną i wynikającą z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działanie z pominięciem procedur jest karalne. Każdy urząd ma działać na podstawie i w granicach prawa. Tak było w tym przypadku. Ramy i uzasadnienia tych działań określa wskazana ustawa.

3. Pomija Pan istotny punkt wyjścia całej sytuacji. A punktem wyjścia jest to, że nabywcy mieszkań na terenie, gdzie ma powstać inwestycja, mieliby problem. Wynikałby on stąd, że teren miał niejednolitą własność: większość działek należała do Skarbu Państwa (w użytkowaniu wieczystym wspomnianej firmy), jedna działka – do tej firmy. Chodziło o to, by ujednolicić status tych działek – tak, aby mieszkańcy nie mieli problemów przy nabywaniu mieszkań.

4. Krótko mówiąc: założeniem było uporządkowanie i zoptymalizowanie spraw własnościowych dotyczących całego terenu.

5. Po kolei było tak:
Prezydent Miasta Krakowa zwrócił się do Wojewody Małopolskiego z prośbą o wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny od Spółki Instal Kraków S.A. prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 44 o pow. 0,1839 ha obr. 104 jedn. ewid. Podgórze, a następnie oddanie jej w użytkowanie wieczyste do 5.12.2089 r. na rzecz Spółki Instal Kraków S.A. w trybie bezprzetargowym w zamian za przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności lokalu nr 46 zlokalizowanego w budynku przy ul. Przewóz 32G.
Innymi słowy – by uporządkować i ujednolicić stan prawny całego terenu, objętego pozwoleniem na budowę – Spółka przekazuje Skarbowi Państwa jako darowiznę swoją ww. działkę. Skarb Państwa staje się jej właścicielem i jest nim nadal. Następnie działka przechodzi w użytkowanie wieczyste do dnia 5.12.2089 r. na rzecz Instal Kraków, dzięki czemu mieszkańcy nie mają problemu przy wyodrębnianiu lokali w budynkach. I – co istotne – Skarb Państwa nie przestaje być właścicielem działki, dalej jest ona w jego zasobach.
Ponadto Skarb Państwa nie może stracić na tej transakcji, bo byłoby to niezgodne z przepisami. Dlatego – dla wyrównania wartości nieruchomości po stronie Instal Kraków i Skarbu Państwa – Spółka przenosi na rzecz Skarbu Państwa prawo własności wspomnianego lokalu przy ul. Przewóz.
Summa summarum Skarb Państwa zyskuje prawo własności zarówno działki, jak i mieszkania, a stan prawny terenu, na którym realizowana będzie inwestycja, zostaje ujednolicony.

6. Mieszkanie nie jest nasze, nie przechodzi na własność Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i nie będzie, jak Pan pisze, „zarządzane przez urząd wojewódzki”. Podobnie nie jest prawdziwe stwierdzenie, że „urząd wojewódzki otrzyma mieszkanie”. Właścicielem mieszkania, jak wspomnieliśmy, staje się Skarb Państwa. Przypomnijmy, że Skarb Państwa, w miastach na prawach powiatu, reprezentuje prezydent miasta.

7. To, że w zasobie Skarbu Państwa – oprócz działek niezabudowanych bądź zabudowanych budynkami wykorzystywanymi na potrzeby administracji – są mieszkania (niebędące mieszkaniami komunalnymi), nie jest niczym niezwykłym. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wspomniany lokal będzie mógł stanowić przedmiot obrotu w myśl art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
20181130informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj