Wokół kontroli wysypisk i składowisk odpadów
2018-11-20
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Po pożarach wysypisk zapowiadane były kontrole w Małopolsce.
Czy zostały takie przeprowadzone?
Ile wysypisk skontrolowano?
Jakie są wyniki kontroli?
Czy były decyzje o zamknięciu lub likwidacji jakiegoś składowiska?


Oto nasza odpowiedź:

W czerwcu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone ocenie zagrożeń związanych z narastającą na terenie całego kraju falą pożarów wysypisk i składowisk śmieci oraz odpadów.
Jednym z ustaleń było to, że zostanie przeprowadzona inwentaryzacja (np. w postaci mapy czy wykazu) takich obiektów, co pozwoli służbom na lepszy monitoring pod kątem bezpieczeństwa. Wskazano też, że dla pełniejszej diagnozy sytuacji w najbliższym czasie będą prowadzone zintensyfikowane kontrole wykonywane przez wspólne grupy kontrolne – składające się z przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i współpracujące z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska (niezależnie od rocznych planów czynności kontrolno-rozpoznawczych czy bieżących zgłoszeń).

1. Od końca maja do końca lipca skontrolowano 168 obiektów, w tym:
- 44 budynki produkcyjne,
- 2 instalacje technologiczne poza budynkami,
- 19 magazynów,
- 103 placów składowych.

2. W 65 obiektach stwierdzono nieprawidłowości:
- w 17 budynkach produkcyjnych,
- w 4 magazynach,
- na 44 placach składowych.

3. Nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczyły:
- gaśnic (10 placów składowych; 2 budynki produkcyjne),
- urządzeń i instalacji przeciwpożarowych (12 placów składowych; 1 magazyn; 13 budynków produkcyjnych),
- zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (20 placów składowych; 2 magazyny; 6 budynków produkcyjnych),
- dróg pożarowych (4 place składowe),
- instalacji użytkowych (26 placów składowych; 8 budynków produkcyjnych),
- zaznajomienia z przepisami przeciwpożarowymi (17 placów składowych; 4 budynki produkcyjne),
- magazynowania oraz przetwarzania materiałów (21 placów składowych; 1 magazyn; 3 budynki produkcyjne),
- oznakowania znakami bezpieczeństwa (10 placów składowych; 4 budynki produkcyjne),
- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (26 placów składowych; 3 magazyny; 11 budynków produkcyjnych).

4. W skontrolowanych 168 obiektach stwierdzono 210 nieprawidłowości:
- 52 w budynkach produkcyjnych,
- 7 w magazynach,
- 151 na placach składowych.

5. Postępowania administracyjne prowadzone przez Państwową Straż Pożarną:
- w 21 przypadkach kończone były wydaniem decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia uchybień,
- w 1 przypadku wydana została decyzja administracyjna w sprawie wstrzymania robót i zakazu eksploatacji,
- nałożono 8 mandatów karnych,
- w 1 przypadku skierowano wniosek do prokuratury.
Ponadto jednostki podległe KWP w Krakowie przeprowadziły 28 samodzielnych wizytacji wysypisk śmieci i miejsc składowania odpadów oraz – samodzielnie i wspólnie z Krajową Administracją Skarbową – łącznie 115 kontroli drogowych pojazdów realizujących przewóz odpadów.

Prowadząc te zintensyfikowane działania, zespoły kontrolne złożone z przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej i Policji dokonały rozpoznania składowisk odpadów na terenie województwa małopolskiego, które stwarzają potencjalne zagrożenie pożarowe. Dzięki temu przystąpiono do opracowania mapy takich składowisk. Mapa robocza została opracowana przez MUW w Krakowie i będzie, w miarę napływu dodatkowych informacji, aktualizowana.

Efekty tych działań były omawiane na kolejnym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a obiekty/tereny składowisk podlegały dalszemu monitoringowi i kontroli służb.

Drugim etapem pracy służb jest to, że wyniki kontroli składowisk odpadów zostały przekazane do WIOŚ w celu dalszych działań inspekcji. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, we współpracy z Konwentem Powiatów Województwa Małopolskiego oraz Państwową Strażą Pożarną i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, zorganizował zespół specjalistów, który przeanalizuje ujęte w sporządzonym wykazie miejsca magazynowania odpadów (te prace trwają nadal), w aspekcie:
- składowania odpadów zgodnie z pozwoleniami, eksponując składowanie bez zezwoleń,
- bieżącego weryfikowania listy obiektów,
- obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. dotyczących:
a/ monitorowania składowisk,
b/ zmian zezwoleń na zebranie i przetwarzanie odpadów,
c/ wymagań w zakresie ochrony środowiska pod kątem zagrożenia pożarowego.

Na kolejnym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówiono też zmiany legislacyjne wpływające na postępowanie służb i inspekcji.

Podczas spotkania ustalono, że w grudniu br. w sprawie składowisk odpadów zostanie zorganizowane spotkanie robocze służb podległych wojewodzie z przedstawicielami starostw i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wskazano także, że zainicjowane działania będą w sposób zintensyfikowany kontynuowane w szczególności w kontekście nowych wyzwań związanych z nowelizacją zapisów ustaw: prawo ochrony środowiska, o inspekcji ochrony środowiska oraz o odpadach, a także niestety z porzucaniem odpadów przez podmioty, które miały zajmować się ich składowaniem czy przetwarzaniem.

Zwrócono także uwagę na konieczność uwrażliwiania społeczeństwa na to, że każdy, kto przyjmuje na swój teren odpady, przenosi na siebie też odpowiedzialność za nie, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę.

Reasumując,
- kontrole służby prowadziły też wcześniej (w ramach rocznych planów kontrolno-rozpoznawczych), przed nasileniem się pożarów składowisk, ale po serii pożarów przeprowadzono też intensywne serie kontroli grup kontrolnych,
- wyniki pozwoliły zmapować i lepiej zdiagnozować potencjalne zagrożenie (wskazać wg określonych kryteriów przyjętych przez straż pożarną, z którymi obiektami mogą wiązać się zagrożenia, choć oczywiście jeśli dany obiekt dopełnia wszystkich obowiązków i norm, takie zagrożenie jest eliminowane),
- wyniki zostały przekazane do WIOŚ, który analizuje je dalej, we współpracy z samorządami,
- to samorząd (marszałek/starosta) może podjąć decyzję o likwidacji składowiska,
- omawiane są na bieżące choćby kwestie zmian legislacyjnych czy obserwowanych nowych zjawisk, jak np. to, że niektóre podmioty nie zdają sobie sprawy z tego, że przyjmując na swój teren odpady, stają się za nie odpowiedzialne, także w sytuacji, gdy owe odpady zostaną „porzucone” (nieznajomość prawa),
- planowane są kolejne spotkania robocze służące monitorowaniu sprawy, omawianiu bieżących działań, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania samorządów, bo to samorząd (urząd marszałkowski, starostwa) wydają zgody na przetwarzanie/ składowanie odpadów.
20181130informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj