Wokół wyboru przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
2018-11-22
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Radni miasta kolejny raz nie wybrali przewodniczącego Rady Miasta. Kolejne posiedzenie w tej sprawie odbędzie się 5 grudnia. Jaki jest termin, w którym Rada Miasta musi wybrać przewodniczącego? Co może zrobić Wojewoda Małopolski, jeżeli przewodniczący nie zostanie wybrany w terminie albo w ogóle? W jakiej sytuacji z tym związanej Wojewoda Małopolski może rozwiązać Radę Miasta i ogłosić nowe wybory?

Oto nasza odpowiedź:

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie wskazują terminu, do którego winien zostać wybrany przewodniczący rady. Przewodniczący rady winien zostać wybrany na pierwszej sesji, niemniej jednak nie ma przeszkód, aby pierwsza sesja odbywała się na więcej niż jednym posiedzeniu rady.

Wybór przewodniczącego jest konieczny, ponieważ zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

Brak wyboru przewodniczącego może skutkować niemożliwością podjęcia pracy przez radę, a co za tym idzie – brakiem skuteczności w wykonywaniu zadań rady.

Odpowiadając na pytanie o możliwe scenariusze działań, w sytuacji kiedy przewodniczący rady w ogóle nie zostanie wybrany, należy wskazać, iż tego rodzaju sytuacje powinny być oceniane indywidualnie, z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa i po dokonaniu wnikliwej analizy stanu faktycznego i prawnego indywidualnie każdej sprawy.

Zgodnie z art. 97 ustawy o samorządzie gminnym w razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu, ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy.

Gdyby taki stan przedłużał się nadmiernie w sposób powodujący niemożność funkcjonowania rady w dłuższym okresie, wówczas Wojewoda może przedstawić taką sytuację Prezesowi Rady Ministrów, do którego kompetencji należy podjęcie dalszych działań co do ewentualności wdrożenia przewidzianych prawem środków.

W tej konkretnej sprawie, którą Pan porusza, brak jest jednak podstaw do zajmowania przez nas stanowiska, gdyż nie jest nam znany jej pełny stan faktyczny – nie jest wiadome, czy została odroczona otwarta sesja rady, czy podjęte zostały inne działania.
20181115 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj