Wokół obiektów propagujących ustrój totalitarny
2018-10-30
Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

Bardzo proszę o informacje dotyczące pomników i innych obiektów propagujących ustrój totalitarny, znajdujące się w powiecie chrzanowskim, gminie Krzeszowice oraz gminie Chełmek? Czy, a jeśli tak to w przypadku których obiektów zostały już wydane decyzje administracyjne nakazujące usunięcie w/w pomników?

Udzieliliśmy następującej odpowiedzi:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zwrócił się do Oddziału IPN-u w Krakowie o udzielenie wstępnej informacji w odniesieniu do których pomników Wojewoda Małopolski powinien wszcząć postępowania administracyjne. Do pisma dołączony został wykaz obiektów, które poprzez zastosowaną symbolikę lub treść napisów mogą propagować ustroje totalitarne, a według naszej wiedzy nie zostały usunięte w terminie do 31 marca br. Przed wszczęciem postępowań administracyjnych chcemy wstępnie uzgodnić z IPN-em, które z tych obiektów swą formą lub treścią napisu propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny. Nie jest to jeszcze wystąpienie o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (o formalne zajęcie stanowiska).

O formalne zajęcie stanowiska w formie postanowienia w odniesieniu do każdego z obiektów w myśl tego przepisu Wojewoda Małopolski będzie zwracał się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej po wszczęciu postępowania administracyjnego oddzielnie dla każdego z obiektów.

Nadal oczekujemy na odpowiedź IPN-u.

Natomiast zostały już wszczęte dwa postępowania administracyjne w odniesieniu do pomników, co do których nie ma wątpliwości, że propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, znajdujących się na terenie gminy Uście Gorlickie i gminy Limanowa.

Zgodnie z naszym wykazem na terenie powiatu chrzanowskiego znajduje się 14 obiektów mogących propagować ustroje totalitarne, na terenie gminy Krzeszowice - 1. Natomiast na terenie gminy Chełmek nie ma takich pomników. W załączeniu przekazuję wykaz pomników z interesującego Pana obszaru.
20181030 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj