Kontrola w Domu Dziecka „Tatrogród” w Zakopanem
2018-10-09
Przedstawiamy informację w sprawie kontroli w Domu Dziecka „Tatrogród” w Zakopanem:

W dniach 16, 17, 18 kwietnia oraz 16 maja 2018 roku pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeprowadzili kontrolę doraźną w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem. Zakres kontroli obejmował zweryfikowanie informacji, pozyskanych ze środków masowego przekazu oraz od Rzecznika Praw Dziecka, dotyczących ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Placówki, a także ocenę standardu opieki i wychowania oraz ocenę zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w działalności Placówki, które opisano w wystąpieniu pokontrolnym z 12 lipca 2018 r. W wystąpieniu zawarto również rekomendacje i zalecenia w zakresie

1) organizacji pracy w Placówce, w tym:

- prowadzenia przez Dyrektora nadzoru nad jakością pracy świadczonej przez pracowników merytorycznych zatrudnionych w Placówce, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu komunikowania się z dziećmi i ich rodzinami,

- opracowania i wdrożenia planu naprawczego dla Placówki, w celu zapewniania dzieciom umieszczonym w CWDiR całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia ich potrzeb, w szczególności emocjonalnych rozwojowych, zdrowotnych, bytowych i społecznych,

2) zapewniania dzieciom właściwej opieki i wychowania, w tym:

- umieszczania rodzeństw skierowanych do Placówki w tej samej grupie wychowawczej oraz umożliwienie dzieciom zamieszkania w tym samym pokoju, chyba że byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka,

- pełnienia przez wychowawców dyżurów, również w godzinach przedpołudniowych,

- umożliwienia wychowankom Placówki kontaktu z rodzicami, rodzeństwem oraz osobami bliskimi (również z rodzeństwem i osobami znaczącymi przebywającymi w CWDiR), chyba że Sąd postanowi inaczej,

3) sporządzania dokumentacji, w tym:

- dostosowania zapisów Regulaminu Organizacyjnego Placówki do obowiązujących przepisów prawa: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy oraz rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,

- opracowania planu pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, a w przypadku, gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny, we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną,

- sporządzania protokołu z posiedzenia Zespołu ds. okresowej oceny dziecka w taki sposób, aby zawierał szczegółowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji życiowej dziecka oraz jego rodziny, co umożliwi zweryfikowanie decyzji podjętej przez ww. Zespół dot. zasadności pozostawienia dziecka w Placówce.

Pismem z 18 września 2018 roku Dyrektor Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem poinformował o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz rekomendacji.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj