Wywłaszczenie działek w Woli Filipowskiej
2018-10-04
Otrzymaliśmy następujące pytanie dotyczące wywłaszczenia działek w Woli Filipowskiej.

Wola Filipowska w Małopolsce w gminie Krzeszowice – chodzi o zgodę na uruchomienie specustawy kolejowej i zabranie części działek mieszkańcom miejscowości. Mieszkańcy ostatnio nie wpuścili firmy która miała budować drogę serwisową na zlecenie PKP. PKP odsyła do państwa twierdząc że to Państwo wydają zgodę na uruchomienie specustawy. A kto zajmuje się wyceną gruntu? Mieszkańcy twierdzą że działka należąca do urzędnika gminy została wyceniona o kilka tysięcy złotych więcej niż ich działki.

Oto nasza odpowiedź:

Na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 18 lutego 2015 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa szlaku Trzebinia - Krzeszowice od km 33,326 do km 44,800 linii nr 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110-46,700 linii nr 133) oraz Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg nr 4 – Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa; LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki (0,000-6,847 linii nr 134) oraz (km 15,810-67,636 linii nr 133).

Decyzja ta stała się ostateczna na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 16 lipca 2015 r.

Decyzją Wojewody Małopolskiego zatwierdzono m.in. podziały działek ewidencyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji na terenie Woli Filipowskiej i decyzja ta stała się podstawą do wdrożenia procedury wywłaszczeniowej.

Za przejęte nieruchomości oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości przysługuje bowiem odszkodowanie dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości, a także osobom, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości. Zgodnie z art. 9 y ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze konstytucyjną zasadę wywłaszczania za słusznym odszkodowaniem przed Wojewodą Małopolskim zostały wszczęte postępowania mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa na mocy wspomnianej powyżej decyzji.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ustalał odszkodowania za przejęte nieruchomości na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Każda nieruchomość wyceniana jest indywidualnie przez biegłego. Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

Szczegółowe zasady dotyczące wyceny takich nieruchomości reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).

Dodam, że dziś kierownik kontraktu modernizacji linii kolejowej E-30 relacji Zabrze-Katowice-Kraków poinformował nas, że mieszkańcy zgodzili się na wpuszczenie firmy realizującej projekt przebudowy szlaku Trzebinia – Krzeszowice.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj