Budowa małej elektrowni wodnej w Zabrzeży, w gminie Łącko (przysiółek Wietrznice)
2018-09-26
Otrzymaliśmy następujące pytanie dotyczące reaktywacji medycyny szkolnej:

Zajmuje się tematem budowy małej elektrowni wodnej w Zabrzeży, w gminie Łącko (przysiółek Wietrznice). Wojewoda wydał decyzję o zmianie pozwolenia na budowę (załączam dokument, który znalazłam w sieci). Chciałam zapoznać się ze szczegółami tej decyzji, czy jest możliwość ich przesłania pod ten adres. Chciałam też prosić - to nawet ważniejsze o komentarz w sprawie. Mieszkańcy obawiają się, wpływu na środowisko tej inwestycji. W okolicy jest też jedyny tego typu kort kajakowy w Polsce na górskiej rzece. Budowa elektrowni może sprawić, że w tym miejscu będą przerwy w przepływie wody przez tor. Czy Wojewoda zgadza się na taką ingerencję w środowisko? Rozmawiałam z mieszkańcami i turystami, którzy są mocno zaniepokojeni sprawą.

Oto nasza odpowiedź: 27.08.2018 r. została przez Wojewodę Małopolskiego wydana decyzja o zmianie ostatecznej decyzji z 25.03.2014 r. udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji „Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Dunajec w km 137+500 w miejscowości Zabrzeż – Osada – Wietrznice, Gmina Łącko, powiat nowosądecki, województwo małopolskie na działkach ewidencyjnych nr 1353/1, 1444/5, 1444/6, 1455/1, 1456/1, 374 w obrębie 0009 Zabrzeż w jednostce ewidencyjnej 121009_2 Łącko”.

Wojewoda, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w zakresie budowli hydrotechnicznych i urządzeń wodnych (wyłącznie w tym zakresie udzielił pozwolenia na budowę), sprawdził przedłożony wniosek o zmianę pozwolenia na budowę z 18.06.2018 r. pod kątem kompletności oraz zgodności z uprzednio wydanymi przez inne organy decyzjami - w tym decyzją Wójta Gminy Łącko z 15.05.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, zmienionej decyzją z 14.08.2014 r.; decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego o pozwoleniu wodnoprawnym. Załączone do wniosku projekty budowlane posiadały wszystkie wymagane przepisami szczególnymi decyzje oraz uzgodnienia..
Wojewoda przeprowadził stosowną kontrolę pod względem kompletności przedłożonego wniosku o zmianę pozwolenia na budowę.
Podkreślmy przy tym, że Wojewoda nie jest organem właściwym do badania wpływu inwestycji na środowisko, a jedynie stwierdzenia zgodności zakresu uzyskanych decyzji, w tym przypadku decyzji środowiskowej z zakresem inwestycji zawartym w projekcie budowlanym (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana przez Wójta).

Ponadto od ww. decyzji wpłynęło odwołanie i akta sprawy zostały wysłane do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj