O uchwałach rad gmin, miast i powiatów
2018-09-03
Dostaliśmy następujące pytania dotyczące uchwał dotyczących wynagrodzeń samorządowców:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, o uchwałach rad gmin, miast i powiatów, dotyczących wynagrodzeń władzy wykonawczej w samorządach.

1. Ile od maja 2018 r. uchwał dotyczących wynagrodzeń samorządowców wpłynęło do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego?
2. Ile Jednostek Samorządu Terytorialnego podległych Wojewodzie Małopolskiemu powinno dostosować wynagrodzenia do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych?
3. Ile z tych uchwał zostało zakwestionowanych przez Wojewodę?
4. Jakie były powody kwestionowania uchwał?
5. Czy w przypadku tych JST, które nie dostosowały wynagrodzeń wójtów lub burmistrzów do wspomnianego rozporządzenia Rady Ministrów, Urząd Wojewódzki będzie interweniował np. poprzez monit lub wezwanie JST do dostosowania prawa lokalnego do rozporządzenia? Czy takie ewentualne monity zostały już wysłane? Do których samorządów?


Oto nasza odpowiedź:

na 202 jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa małopolskiego w 127 przypadkach podjęto uchwały dotyczące wynagradzania wójtów, burmistrzów, starostów i marszałka województwa. Analiza prawna przekazanych do oceny nadzorczej uchwał nie dała podstaw do kwestionowania ich pod względem kryterium legalności, co oznacza, iż zostały one podjęte zgodnie z prawem.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie podstawy wypłacania wynagrodzenia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów w przypadku braku podjęcia przez organy stanowiące nowych uchwał w wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936) – organ nadzoru ogólnego (Wojewoda Małopolski) pismem z 24 lipca 2018 r. skierował wystąpienie do organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa małopolskiego. W piśmie tym przedstawiono stanowisko organu nadzoru w tej sprawie, wedle którego jeśli dotychczasowe wynagrodzenie wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów (wynikające z uchwały podjętej na podstawie poprzedniego rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) przekracza wskaźniki poszczególnych elementów wynagrodzenia określonego treścią rozporządzenia z 15 maja 2018 r. – należy przyjąć do wypłaty stawki nie wyższe niż stawki maksymalne wynikające z aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów, tj. ww. rozporządzenia z 15 maja 2018 r.

Przedstawiona przez organ nadzoru interpretacja nie stanowi wiążącej wykładni prawa.

Ewentualne konsekwencje względem pracowników poszczególnych urzędów, w tym m.in. związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, uzależnione będą od wyników przeprowadzonej przez uprawnione podmioty kontroli i stanowić następstwa czynności podjętych przez te organy.
20180906 infoooo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj